Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-222-1990: Opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Del. av fullmakt.

Gyldig fra: 23.05.1980

Opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Del. av fullmakt.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kgl. res. av 23. mai 1980. Fremmet av Utenriks- departementet.

  § 1

  Med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone opprettes en fiskerisone i havområdene ved Jan Mayen med virkning fra 29. mai 1980.

  § 2

  Yttergrensen for fiskerisonen skal trekkes i en avstand av 200 n. mil (en nautisk mil = 1852 meter) fra de grunnlinjer som er fastsatt for Jan Mayen, likevel ikke ut over midtlinjen i forhold til Grønland eller ut over den linje som utgjør yttergrensen for Islands økonomiske sone, slik denne i dag er fastlagt i islandsk lov nr. 41 av 1. juni 1979.

  § 3

  Hvor fiskerisonen støter opp mot sonen utenfor Øst-Grønland skal delelinjen trekkes i samsvar med avtale.

  § 4

  Fiskeridepartementet gis fullmakt til, under hensyntaken til avtaler som måtte være sluttet med fremmed stat, å gi bestemmelser vedrørende forvaltningen av fiskerisonen med
  sikte på vern om fiskebestandene, begrensning av utenlandsk fiske og sikring av en rasjonell og forsvarlig utøvelse av fisket.

  § 5

  Fiskeridepartementet gis fullmakt til i gi forskrifter vedrørende håndhevelsen av bestemmelsene gitt for fiskerisonen.