Skjul søk

J-219-2019: Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2020

Erstatter: J-213-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

   § 1. Virkeområde

   Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

   § 2. Generelt forbud

   Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

   § 3. Overtredelsesgebyr

   Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

   § 4. Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter økonomiske soneloven § 8 og § 9 og havressurslova § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 5. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

  ------

  HØ/EW

  Publisert: 13.12.2019