Skjul søk

J-218-2019: Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2020

Erstatter: J-215-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 11, § 16 og § 59, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

   § 1. Virkeområde

  Forskriften gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2. Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske hyse i fiskevernsonen ved Svalbard med mindre annet er fastsatt.

  § 3. Kvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske og russiske fartøy fiske hyse i fiskevernsonen ved Svalbard innenfor rammen av de kvoter som er fastsatt for fartøy fra disse land, og dette fisket skal komme til fradrag i disse kvotene.

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan grønlandske fartøy fiske hyse i fiskevernsonen ved Svalbard, innenfor rammen av den totale kvoten av hyse som er avtalt for fartøy fra Grønland for fiske i Norges økonomiske sone nord for 62° N, og dette fisket skal komme til fradrag i denne kvoten.

   § 4. Bifangst

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan fartøy fra EU og Færøyene ha innblanding av hyse i fisket etter andre fiskearter på inntil 14 % per hal.

  § 5. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard.

  § 6. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 7. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av forskriften straffes i henhold til økonomiske soneloven § 8 og § 9 og havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 8. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

  -----------

  HØ/EW

  Publisert: 13.12.2019