J-209-2003: Forskrift om oppheving av forskrift om fisket etter hestmakrell i et avgrenset område i Nordsjøen

Gyldig fra: 04.11.2003

Forskrift om oppheving av forskrift om fisket etter hestmakrell i et avgrenset område i Nordsjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 4. november 2003 i medhold av Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2002 om regulering av fisket etter makrell i 2003 § 29, jfr. lov av 3.
  juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v § 4 bokstav b), bestemt:

  I

  Fiskeridirektørens forskrift av 27. oktober 2003 om nattstenging av fisket etter hestmakrell i et avgrenset område i Nordsjøen oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HØ/EW