J-207-2009: Forskrift om delegering av kompetanse til fylkeskommunene til å fatte vedtak om undervisningskvoter etter lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser (havressurslova) § 13