J-207-2009: Forskrift om delegering av kompetanse til fylkeskommunene til å fatte vedtak om undervisningskvoter etter lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser (havressurslova) § 13

Erstatter: J-205-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.10.2009

Forskrift om endring av forskrift av 26. oktober 2009 om delegering av kompetanse til fylkeskommunene til å fatte vedtak om undervisningskvoter etter lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser (havressurslova) § 13

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 29. oktober 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 13 og § 68 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 26.oktober 2009 om delegering av kompetanse til fylkeskommunene til å fatte vedtak om undervisningskvoter etter havressurslova § 13 gjøres følgende tilføyelse sist i forskriftens del I:

  Samtidig oppheves Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsbeslutning av 28. februar 2003 nr. 258 bokstav a) om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å fatte vedtak om undervisningskvoter etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 2.

  II

  Endringen trer i kraft 1. januar 2010.

  Forskriften lyder etter dette:

   

  Delegering av kompetanse til fylkeskommunene til å fatte vedtak om undervisningskvoter etter lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 13

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 26. oktober 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser § 8a, fastsatt følgende forskrift:

  I

  Følgende vedtakskompetanse som etter lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser § 13 er delegert til Fiskeridirektoratets Regionkontor ved forskrift av 28. februar 2003 nr. 258, delegeres som følger:
  Kompetanse etter § 13 til å fatte vedtak om tildeling av den enkelte skoles undervisningskvote for ett år, når vilkårene som er fastsatt i eller i medhold av loven er oppfylt, delegeres til fylkeskommunene.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Den kompetanse som med dette er delegert, skal utøves i samsvar med regler som er fastsatt i loven og de instrukser som måtte bli gitt av Fiskeridirektoratet.

  Samtidig oppheves Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsbeslutning av 28. februar 2003 nr. 258 bokstav a) om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å fatte vedtak om undervisningskvoter etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 2.

  II

  Delegeringen trer i kraft 1. januar 2010.

  TH/EW