J-206-2019: Forskrift om utøvelse av hvalsafari

Gyldig fra: 05.12.2019

Forskrift om utøvelse av hvalsafari

Innholdsfortegnelse:

  Nærings- og fiskeridepartementet har 5. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16 og 32 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Formål

  Forskriften skal sikre at hvalsafari skjer på en sikker, bærekraftig og skånsom måte som ikke forstyrrer dyrene i deres naturlige habitat.

  § 2 Virkeområde og definisjon

  Forskriften gjelder hvalsafari.

  Med hvalsafari forstås all aktivitet som tar sikte på å observere hval i deres naturlige habitat, herunder svømming, dykking og padling.

  § 3 Generelt forbud

  Det er forbudt å utøve hvalsafari på en måte som bidrar til at hvalene forstyrres i sitt naturlige habitat.

  § 4 Avstand til fartøy i fiske/faststående redskap

  Det er forbudt for fartøy som driver hvalsafari å oppholde seg nærmere enn 0,2 nautiske mil (370 m) fra et fartøy i fiske, fra steng eller faststående redskap.

  Det er forbudt å svømme, dykke eller padle nærmere enn 0,4 nautiske mil (740 m) fra et fartøy i fiske, fra steng eller faststående redskap.

  § 5 Havdeling

  Fiskeridirektoratet region Nord kan fastsette nærmere bestemmelser om havdeling for å sikre overholdelse av bestemmelsene i denne forskriften.

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og gi nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse av fiske og hvalsafariaktivitet.

  § 7 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 9 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks.

  -------------

  HY/EW