Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-205-2022: Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

Erstatter: J-26-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2022

Forskrift om endring av forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

Innholdsfortegnelse:

  Forskriften gis ut med ny j-melding som følge av forskrift om endring av forskrifter grunnet omorganisering av Fiskeridirektoratet.

  I

  I forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål gjøres følgende endringer:

  § 2 andre ledd (endret) skal lyde:

  For å legge til rette for videreføring av kaisalg som omsetningsform kan Fiskeridirektoratet gi dispensasjon fra påbudet om sorteringsrist ved fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen sør for 62°N til svenskegrensen. Dispensasjon kan kun gis til fartøy som drev med kaisalg som drifts- og omsetningsform i 2018 før 1. desember eller for fartøy som kommer til erstatning for slikt fartøy, og der dette fisket utgjorde en vesentlig del av driftsgrunnlaget. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratet.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. november 2022.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------------

  Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

  Fiskeridirektoratet har den 26. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift. 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, forskrift 21. september 1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard § 6a, lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 6a, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker med reketrål i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62˚N, i Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62˚N, i Skagerrak avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr, i fiskerisonen ved Jan Mayen, i fiskerivernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann.

  § 2 Påbud om bruk av sorteringsrist

  Ved fiske med reketrål i områdene og med fartøy som nevnt i § 1 skal det benyttes sorteringsrist som beskrevet i denne forskriften.

  For å legge til rette for videreføring av kaisalg som omsetningsform kan Fiskeridirektoratets gi dispensasjon fra påbudet om sorteringsrist ved fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen sør for 62°N til svenskegrensen. Dispensasjon kan kun gis til fartøy som drev med kaisalg som drifts- og omsetningsform i 2018 før 1. desember eller for fartøy som kommer til erstatning for slikt fartøy, og der dette fisket utgjorde en vesentlig del av driftsgrunnlaget. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra påbudet om sorteringsrist i inntil 4 uker i et nærmere definert område sør for 62°N dersom det fremlegges dokumentasjon på at innblanding av maneter, tang, tare eller lignende naturgitte forhold i vesentlig grad hindrer utøvelsen av fisket.

  Ved fiske etter reker uten sorteringsrist i unntaksområder fastsatt i medhold av tredje ledd skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet før fisket starter. Meldingen skal sendes per e-post til stengtfelt@fiskeridir.no. E-postens emnefelt skal være «Uten rist». Innholdet i e-posten skal angi følgende elementer: Fartøyets navn, registreringsmerke, radiokallesignal, og tidspunkt (UTC) for når fisket i unntaksområdet skal starte.

  § 3 Spileavstand

  Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 19 mm.

  § 4 Montering

  Sorteringsristen skal monteres tverrveien i trålen på en slik måte at alle sidene av risten er festet til trålen.  Sorteringsristen skal monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

  Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

  § 5 Fiskeutslipp

  I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp i forkant av sorteringsristens overkant for å slippe ut fisk.

  Fiskeutslippets åpning skal være i forkant av sorteringsristens overkant. Fiskeutslippets bakkant skal være lik sorteringsristens bredde. Fiskeutslippet skjæres stolperett fremover fra begge sider av risten til en spiss.

  Ved fiske i Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62˚N og i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr, kan det benyttes fiskeutslipp i selve sorteringsristen. Fiskeutslippet skal da være i øvre del av rammen, ha en åpning på minimum 22 cm og være lik sorteringsristens bredde. Det kan også benyttes en oppsamlingspose montert over fiskeutslippet. Oppsamlingsposen skal være konstruert med et toppanel med kvadratmasker med maskevidde ikke mindre enn 120 mm. Ved fiske i Skagerrak innenfor grunnlinjen i området fra Telemark til svenskegrensen kan maskevidden ikke være mindre enn 160 mm. Toppanelet skal være festet til selve risten, være minimum 3 meter langt og ha en bredde ikke mindre enn sorteringsristen. Dersom det benyttes et sorteringsristkonsept hvor fiskeutslippet er i forkant av sorteringsristen (Nordmøre-rist), skal toppanelet være festet tverrveien i trålen i forkant av fiskeutslippet (spiss).

  § 6 Krepseåpning

   Ved fiske i Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62° N innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen og i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr, innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen kan det benyttes krepseåpning i selve sorteringsristen. Krepseåpningen skal da være i nedre del av rammen, ha en åpning/spaltehøyde på maksimalt 15 cm, og være lik sorteringsristens bredde.

  § 7 Ledetunnel/ledepanel

  Det er tillatt å bruke ledetunnel/ledepanel. Dersom dette benyttes skal avstanden mellom sorteringsristens nedkant og ledetunnel/ledepanel ikke være mindre enn 50 cm.

  Maskevidden i ledetunnel/ledepanel kan være mindre enn 35 mm.

  § 8 Støttekjetting/støttetau

  Det er tillatt å benytte støttekjetting/støttetau for å stabilisere vinkelen på risten.

  § 9 Spesifikasjoner

  Sorteringsristens rammeverk skal lages av aluminium, stål eller plast.

  Spilene skal lages av aluminium, stål, glassfiber eller plast. Tykkelsen på spilene skal være mellom 4 og 20 mm.

  Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) for en rist er 2,50 m x 1,72 m.

  § 10 Overtredelsesgebyr 

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 11 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61 og 64, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 12 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 15. januar 2008 nr. 42 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål.

  ------------

  AH/EW