Skjul søk

J-204-2018: Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2018

Erstatter: J-142-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.11.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 23.11.2018

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. november 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

 I

 I Fiskeridirektoratets forskrift 14. desember 2018 nr. 2014 om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2018 gjøres følgende endring:

 § 4 første ledd skal lyde:

 Fartøy med adgang til å delta i fisket kan fiske og lande til sammen følgende kvanta reker i følgende perioder i Nordsjøen og Skagerrak:

Periode:  

Maksimalkvote:

1. januar – 30. april 

20 tonn

1. mai – 31. august

25 tonn

1. september – 31. desember

25 tonn

 

II

 Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette

-----------------

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2018

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

 § 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i følgende områder:

  1. I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr. 
  2. I Skagerrak, det vil si avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de danske og svenske grunnlinjene.

§ 2 Totalkvoter

 Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil:

  1. 2 336 tonn reker i Nordsjøen
  2. 2 903 tonn reker i Skagerrak

§ 3 Periodisering

Den samlede kvoten på 5 239 tonn reker som kan fiskes i Nordsjøen og Skagerrak periodiseres som følger:

Periode:  

Periodekvote:

1. januar – 30. april 

2 075 tonn      

1. mai – 31. august 

1 582 tonn

1. september – 31. desember

1 582 tonn

§ 4 Maksimalkvoter

Fartøy med adgang til å delta i fisket kan fiske og lande til sammen følgende kvanta reker i følgende perioder i Nordsjøen og Skagerrak:

Periode: 

Maksimalkvote:

1. januar – 30. april

20 tonn    

1. mai – 31. august

25 tonn

1. september – 31. desember

25 tonn

 Fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene selv om periodekvotene er oppfisket.

 Fartøy kan, med unntak av siste periode, forskuttere maksimalkvoten i den påfølgende perioden med inntil 15 %.

 § 5 Kvotefleksibilitet over årsskiftet

 Dersom en totalkvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste totalkvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum.

 Dersom en totalkvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne totalkvoten til det påfølgende kvoteåret.

 Totalkvotene angitt i § 2 er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår.

 § 6 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftningsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de to siste årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 7 Helligdagsfredning

Det er forbudt å drive fiske fra midnatt til midnatt på søndager og andre helligdager. Helligdagsfredningen gjelder ikke 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag.

§ 8 Stopp av fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når periodekvotene eller totalkvotene i Nordsjøen og Skagerrak er beregnet oppfisket.

§ 9 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 10 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65, eller deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 11 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.

AH/EW