J-20-2014: Forskrift om endring i forskrift om fangstsertifikat m.v.

Erstatter: J-157-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2014

Forskrift om endring i forskrift om fangstsertifikat m.v.

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsett av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 20. desember 2013 med heimel i lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 5.

  I

  I forskrift 18. desember 2009 nr. 1693 om fangstsertifikat mv. vert det gjort følgjande endringar:

  § 2 annet strekpunkt skal lyde:

   -

   salgslag: salgslag som er godkjent i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 4.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2014

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om fangstsertifikat m.v.

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 17. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 40, 41, 48, 52, 53, 56, 58, 59 og 67, fastsatt følgende forskrift:

  § 1. Formål

  Denne forskrift skal bidra til å sikre at fisk og fiskevarer som omsettes ikke er fanget eller omsatt i strid med bestemmelser i eller i medhold av norsk lov.

  § 2. Definisjoner

  I denne forskrift menes med

   -

   eksportør: eksportør av fisk og fiskevarer som er registrert i henhold til bestemmelser gitt i eller i medhold av lov av 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.

   -

   salgslag: salgslag som er godkjent i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 4.

   -

   norskfanget fisk: fisk mv., inkludert deler, produkter og biprodukter av slik fisk, fanget av norsk fartøy, og omsatt gjennom salgslaget og omfattet av salgslagets omsetningsrett, jf. forskrift 30. april 2010 om omsetning i første hand av viltlevande marine ressurser.

   -

   fangstsertifikat: dokument som kobler opplysninger om landinger av fisk m.v. til et vareparti.

   -

   lagererklæring: erklæring av at fisk m.v. fanget av fartøy som ikke er norsk, bare er lagret og ikke bearbeidet i Norge. Innfrysing regnes ikke som bearbeiding.

   -

   produsenterklæring: erklæring fra produsent vedrørende produksjonen av fisk m.v. fanget av fartøy som ikke er norsk.

  § 3. Utstedelse og godkjenning av fangstsertifikat, lagererklæring og produsenterklæring.

  Salgslagene kan utstede og godkjenne norske fangstsertifikater til eksportør for partier som består av norskfanget fisk.

  For partier av fisk og fiskeprodukter som består av fisk m.v. som ikke er norskfanget, kan salgslagene utstede og godkjenne lagererklæring til eksportør.

  For partier av fisk og fiskeprodukter som består av fisk m.v. som ikke er norskfanget, kan salgslagene videre godkjenne produsenterklæring avgitt av produsent. Salgslaget formidler godkjent erklæring til eksportør.

  Salgslaget skal formidle kopi av godkjente fangstertifikat, lager- og produsenterklæringer til Fiskeridirektoratet.

  Fangstsertifikat kan ikke utstedes dersom fisker og mottaker/kjøper i første hånd på landings-/omsetningstidspunktet har unnlatt å oppgi alle opplysninger på landings- /sluttseddel som skal påføres sertifikatet.

  Dersom krav til dokumentasjon som nevnt i § 4 ikke finnes eller ikke er tilfredsstillende kan produsent ikke få godkjent produsenterklæring, og eksportør kan ikke få utstedet og godkjent fangstsertifikat og lagererklæring eller få formidlet godkjent produsenterklæring.

  Fangstsertifikat og lagererklæring kan utstedes og godkjennes elektronisk. Produsenterklæring kan avgis elektronisk av produsent og godkjennes elektronisk av salgslag.

  § 4. Krav til dokumentasjon fra eksportør og produsent som får utstedet og godkjent fangstsertifikat, lagererklæring og produsenterklæring.

  Eksportør som rekvirerer fangstsertifikat plikter å kunne dokumentere, for hvert enkelt vareparti som eksporteres, samtlige landinger fisk og fiskeproduktene stammer fra, med referanse til angjeldende sluttsedler.

  Eksportør som rekvirerer lagererklæring plikter å kunne dokumentere

   -

   samtlige fangstsertifikater som er knyttet til fisk og fiskeprodukter i det varepartiet som skal eksporteres,

   -

   at fisk og fiskeprodukter som inngår i det varepartiet som skal eksporteres ikke er bearbeidet i Norge,

   -

   når og hvor fisk og fiskeproduktene ble losset ved ankomst til Norge,

   -

   hvilket transportmiddel som ble brukt ved ankomst til Norge,

   -

   hvor fisk og fiskeproduktene har vært lagret,

   -

   i hvilken tilstand fisk og fiskeproduktene ble lagret,

   -

   når og hvor fisk og fiskeproduktene lastes opp for eksport, samt

   -

   hvilket transportmiddel som benyttes ved eksport.

  Produsenter som rekvirerer godkjenning av produsenterklæring plikter å kunne dokumentere

   -

   samtlige fangstsertifikater som er knyttet til fisk og fiskeprodukter i det varepartiet som skal eksporteres, samt

   -

   hvor mye råstoff fra hvert av disse fangstsertifikatene som er medgått i produksjonen av eksportpartiet.

  Eksportør plikter å kunne dokumentere opplysninger om vareparti som skal eksporteres. Dokumentasjon skal omfatte beskrivelse av

   -

   produkttype

   -

   produktvekt

   -

   forsendelsesdato

   -

   importørs navn og adresse, samt

   -

   navn på land der varen skal importeres.

  Eksportør skal besørge at nummer på fangstsertifikat samt nummer på eventuelle lagererklæringer og/eller produsenterklæringer oppgis på tolldeklarasjonen ved eksport (rubrikk 44).

  Dokumentasjon som nevnt i denne forskrift skal eksportør og produsent oppbevare sammen med fangstsertifikatet, lagererklæringen eller produsenterklæringen, tilgjengelig hos seg, i minst 5 år.

  § 5. Særskilte krav for produsenter av saltfisk, tørrfisk og klippfisk som får utstedet og godkjent fangstsertifikat, lagererklæring og produsenterklæring.

  Produsenter av saltfisk, tørrfisk og klippfisk plikter å avgrense produksjonen i passende tidsintervaller som sikrer korrekt dokumentasjon, jfr. § 4, første ledd. Tidsintervaller skal ikke gå over et skifte i kalenderår.

  Avgrensningen i tidsintervaller skal kunne dokumenteres. Reglene i § 3, femte og sjette ledd og § 4, sjette ledd gjelder tilsvarende.

  § 6. Direkte landing eller omlasting i utenlandsk havn

  Norske fartøy som trenger fangstsertifikat ved anløp eller landing i utenlandsk havn kan sende melding til det angjeldende salgslag. Meldingen må da inneholde opplysninger om

   -

   fartøyets navn, registreringsmerke og kallesignal

   -

   anløpshavn

   -

   tidspunkt for ankomst

   -

   opplysninger om all fangst som skal landes eller omlastes, angitt med art, produkttilstand, produktvekt og fangstområde.

  § 7. Saksbehandling og registrering

  Utstedelse av dokumenter som nevnt i denne forskrift er å regne som enkeltvedtak.

  I tillegg til vedkommende salgslag kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak i medhold av § 3, sjette ledd.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet i medhold av denne forskrift.

  Fiskeridirektoratet og salgslagene kan opprette register for å oppfylle formålet med denne forskrift.

  § 8. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 62, 63 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  Dersom vilkår fastsatt i denne forskrift ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet, eller de regionkontor Fiskeridirektoratet utpeker, fastsette tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr.

  § 9. Delegering

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en korrekt og hensiktsmessig gjennomføring av utstedelse og godkjenning av fangstsertifikater m.v.

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

  ES/EW