J-199-2017: Forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2017

Erstatter: J-16-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.11.2017

Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2017

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 10. november 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 19. desember 2016 nr. 1713 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2017 § 21.

   I

   Forskrift 2. januar 2017 nr. 3 om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2017 oppheves

  II

   Forskriften trer i kraft straks.

  ---------------

  NWA/EW