Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-194-2005: forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Canada i fiskevernsonen ved Svalbard

Gyldig fra: 31.08.2005

Forskrift om endring av forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Canada i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 31. august 2005 i medhold av § 3 i kgl. Res av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard, bestemt:

  I

  I forskrift av 19. juli 1996 om fiske etter reker med fartøy fra Canada i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 1 første ledd (endret), skal lyde:

  Inntil 2 fartøyer som fører kanadisk flagg, gis adgang til å fiske reker i fiskevernsonen ved Svalbard i totalt 108 døgn pr. kalenderår.

  II

  Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2006.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Canada i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 19. juli 1996 med hjemmel i forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 og forskrift av 19. juli 1996 nr. 726 om regulering av rekefisket i fiskevernsonen ved Svalbard § 2 .

  § 1.

  Inntil 2 fartøyer som fører kanadisk flagg, gis adgang til å fiske reker i fiskevernsonen ved Svalbard i totalt 108 døgn pr. kalenderår.

  Det totale antall fartøyer og døgn i fisket etter reker i fiskevernsonen og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, kan til sammen ikke overstige antall fartøyer og døgn nevnt i første ledd.

  Med antall døgn i rekefisket menes antall døgn i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann inklusive dato for aktiv- og passivmelding.

  § 2.

  Fartøy som skal delta i fiske etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard, må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som er registrert for deltakelse etter første ledd, kan skiftes ut med et annet registrert fartøy. Slik melding om utskiftning av fartøy må sendes Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet starter å fiske.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere regler om registrering etter denne paragraf.

  § 3.

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.

  § 4.

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  AF/EW