J-190-2005: Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Grønland i fiskevernsonen ved Svalbard

Gyldig fra: 31.08.2005

Forskrift om endring av forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Grønland i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Forskrift om endring av forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Grønland i fiskevernsonen ved Svalbard

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 31. august 2005 i medhold av § 3 i kgl. Res av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard, bestemt:

  I

  I forskrift av 19. juli 1996 om fiske med reker med fartøy fra Grønland i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 1 første ledd (endret), skal lyde:

  Inntil 5 fartøyer som fører grønlandsk flagg, gis adgang til å fiske reker i fiskevernsonen ved Svalbard i totalt 450 døgn pr. kalenderår.

  II

  Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2006.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Grønland i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 19. juli 1996 med hjemmel i forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 og forskrift av 19. juli 1996 nr. 726 om regulering av rekefisket i fiskevernsonen ved Svalbard § 2 .

  § 1.

  Inntil 5 fartøyer som fører grønlandsk flagg, gis adgang til å fiske reker i fiskevernsonen ved Svalbard i totalt 450 døgn pr. kalenderår.

  Det totale antall fartøyer og døgn i fisket etter reker i fiskevernsonen og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, kan til sammen ikke overstige antall fartøyer og døgn nevnt i første ledd.

  Med antall døgn i rekefiske menes antall døgn i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann inklusive dato for aktiv- og passivmelding.

  § 2.

  Fartøy som skal delta i fiske etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard, må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som er registrert for deltakelse etter første ledd, kan skiftes ut med et annet registrert fartøy. Slik melding om utskiftning av fartøy må sendes Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet starter å fiske.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere regler om registrering etter denne paragraf.

  § 3.

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.

  § 4.

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  AF/EW

  Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

  Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

  Gå til undersøkelsen