J-19-2022: Forskrift om satelittbasert overvåking av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.