Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-19-2022: Forskrift om satelittbasert overvåking av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-63-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.01.2022

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomisk sone og i i fiskerisonen ved Jan Mayen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. januar 2022 med hjemmel i forskrift 16. desember 1999 nr. 1342 om satellittbasert overvåking av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen § 7, jf. lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, kgl.res. 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av en fiskerisone ved Jan Mayen, delegering av fullmakt pkt. 4, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34 og 43.

  I

  I forskrift 16. desember 1999 nr. 1342 om satellittbasert overvåking av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endringer:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Denne forskriften gjelder for følgende fiskefartøy som oppholder seg i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard:

  1. Fiskefartøy over 24 meter største lengde som fører flagg fra Russland, Færøyene, Grønland og Island
  2. Fiskefartøy over 12 meter største lenge som fører flagg fra medlemsstater i Den
    1. Europeiske Union
  3. Fiskefartøy som fører flagg fra Island
  4. Fiskefartøy over 12 meter største lengde som fører flagg fra Storbritannia
  5. Øvrige utenlandske fiskefartøy uavhengig av lengde

  Med fiskefartøy forstås fartøy av ethvert slag som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

  § 5 (endret) skal lyde:

  Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 2, skal fartøyene minst en gang hver tolvte time sende slik melding via telefax. Fartøy som fører flagg fra Storbritannia og fartøy som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union skal sende slik melding minst en gang hver fjerde time. Dette gjelder også inngangs- og utgangsmelding som nevnt i § 2.

  § 6 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret for fartøy som fører flagg fra Storbritannia og fartøy som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union slik at kravene i § 2 ikke kan oppfylles, kan fartøyet ikke starte ny tur før utstyret er reparert eller erstattet. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra dette kravet dersom utstyret ikke kan repareres eller erstattes og dette skyldes forhold fartøyets eier eller skipper ikke kan lastes for.

  II

  Endringene trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

   ------------

  Forskrift om satelittbasert overvåking av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

   Fastsatt av Fiskeridepartementet 16. desember 1999 hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, kgl.res. 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av en fiskerisone ved Jan Mayen, delegering av fullmakt pkt. 4, lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 bokstav s og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34 og 59.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for følgende fiskefartøy som oppholder seg i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard:

  1. Fiskefartøy over 24 meter største lengde som fører flagg fra Russland, Færøyene, Grønland og Island
  2. Fiskefartøy over 12 meter største lenge som fører flagg fra medlemsstater i Den
    1. Europeiske Union
  3. Fiskefartøy som fører flagg fra Island
  4. Fiskefartøy over 12 meter største lengde som fører flagg fra Storbritannia
  5. Øvrige utenlandske fiskefartøy uavhengig av lengde

  Med fiskefartøy forstås fartøy av ethvert slag som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

  § 2 Sporing

  Fiskefartøy som oppholder seg i sonene som nevnt i § 1 skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og skal være underlagt sporing med vidererapportering til Fiskeridirektoratet.

  Sporingsutstyret skal automatisk sende fortløpende meldinger i maskinlesbar form minst 1 gang per time og ved inngang og utgang av sonene nevnt i § 1.

  Meldingen skal inneholde følgende:

  1. entydig identifikasjon av fartøyet,
  2. fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,
  3. dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
  4. fart og kurs i rapporteringsøyeblikket.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere regler om vidererapportering til Fiskeridirektoratet av meldinger i henhold til denne bestemmelse.

  Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til første og annet ledd fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes med en hyppighet på minst en gang hver tolvte time.

  § 3  Utstyr

  Fartøyet skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr. Fiskeridirektoratet fastsetter nærmere bestemmelser om krav til utstyr som skal benyttes til satellittsporing.

   I en overgangsperiode kan Fiskeridirektoratet etter særskilt søknad godkjenne utstyr som ikke tilfredsstiller kravene til melding fastsatt i § 2 bokstav c) og bokstav d), dersom slikt utstyr er installert om bord i fartøyet og i drift på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft. Dispensasjon til å bruke slikt utstyr kan ikke påregnes etter 30. juni 2001.

   § 4 Forbud mot å slå av, skade, ødelegge eller manipulere utstyret

  Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere satellittsporingsutstyret.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at:

  a. dataene ikke blir endret,

  b. antenner som er tilkoblet satellittsporingsutstyret ikke blokkeres,

  c. strømforsyningen til satellittsporingsutstyret ikke brytes,

  d. satellittsporingsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

  § 5 Feil i forbindelse med satellittsporing

  Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 2, skal fartøyene minst en gang hver tolvte time sende slik melding via telefax. Fartøy som fører flagg fra Storbritannia og fartøy som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union skal sende slik melding minst en gang hver fjerde time. Dette gjelder også inngangs- og utgangsmelding som nevnt i § 2.

  § 6 Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved fartøyets satellittsporingsutstyr slik at kravene i denne forskriften ikke kan oppfylles, kan ikke fartøyet starte fiske på nytt uten utstyr som tilfredsstiller kravene i §§ 2 og 3.

  Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret for fartøy som fører flagg fra Russland, Færøyene, Grønland og Island slik at kravene i § 2 ikke kan oppfylles, skal utstyret repareres eller erstattes innen en måned. Etter denne fristen kan ikke fartøyet starte fiske i sonene nevnt i § 1 uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 2 og 3. Dersom det oppstår slik feil mens fartøyet er på fiskefeltet og turen varer i mer enn en måned, må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn. Fartøyet kan ikke fortsette fisket eller starte fiske på nytt uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i §§ 2 og 3.

  Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret for fartøy som fører flagg fra Storbritannia og fartøy som fører flagg fra medlemsland i den Europeiske Union slik at kravene i § 2 ikke kan oppfylles, kan fartøyet ikke starte ny tur før utstyret er reparert eller erstattet. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra dette kravet dersom utstyret ikke kan repareres eller erstattes og dette skyldes forhold fartøyets eier eller skipper ikke kan lastes for.

  § 7 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser om satellittsporing.

  § 8 Straff og inndragning

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 9 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

   RM/EW