J-19-2019: Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av et område på Skjoldryggen i Norges økonomiske sone for fiske etter vassild

Erstatter: J-13-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.02.2019

Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av et område på Skjoldryggen i Norges økonomiske sone for fiske etter vassild

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. februar 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

   I

   Forskrift av 29. januar 2019 om stengning av et område på Skjoldryggen i Norges økonomiske sonen for fiske etter vassild oppheves

  II

   Forskriften trer i kraft straks

  NWA/EW