Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-187-2005: Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Russland i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Gyldig fra: 31.08.2005

Forskrift om endring av forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Russland i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 31. august 2005 i medhold av § 1 i kgl. res av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, bestemt:

  I

  I forskrift av 19. juli 1996 om fiske etter reker med fartøy fra Russland i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, gjøres følgende endring:

  § 1 første ledd (endret), skal lyde:

  Inntil 102 fartøyer som fører russisk flagg, gis adgang til å fiske reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i totalt 3.256 døgn pr. kalenderår.

  II

  Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2006.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Russland i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 9. mai 1997 med hjemmel i forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift av 19. juli 1996 nr. 735 om regulering av rekefisket i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 2 .

  § 1.

  Inntil 102 fartøyer som fører russisk flagg, gis adgang til å fiske reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i totalt 3.256 døgn pr. kalenderår.

  Det totale antall fartøyer og døgn i fisket etter reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og i fiskevernsonen ved Svalbard, kan til sammen ikke overstige antall fartøyer og døgn nevnt i første ledd.

  Med antall døgn i rekefisket menes antall døgn i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann inklusive dato for aktiv- og passivmelding.

  § 2.

  Fartøy som skal delta i fiske etter reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som er registrert for deltakelse etter første ledd, kan skiftes ut med et annet registrert fartøy. Slik melding om utskiftning av fartøy må sendes Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet starter å fiske.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere regler om registrering etter denne paragraf.

  § 3.

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter bestemmelsene i § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard.

  § 4.

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  AF/EW