J-186-2017: Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i direkte fiske etter sjøkreps

Erstatter: J-190-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.10.2017

Forskrift om endring i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i direkte fiske etter sjøkreps

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 26. oktober 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift. 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, fastsatt følgende forskrift:

   I

   I forskrift 26. november 2012 nr. 1105 om utforming og innmontering av sorteringsrist i direkte fiske etter sjøkreps gjøres følgende endringer:

   § 7 (ny) skal lyde:

   § 7 Overtredelsesgebyr

   Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

   §§ 7 og 8 blir nye §§ 8 og 9

   II

   Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i direkte fiske etter sjøkreps

   Fiskeridirektoratet har den 26. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift. 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområdet

  Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker etter sjøkreps i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  § 2 Påbud om bruk av sorteringsrist

  I fiske etter sjøkreps med en minste maskevidde ned til 70 mm skal det benyttes sorteringsrist i kombinasjon med at fiskeposen skal være laget av kvadratmasker, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 3 nr. 5.

  § 3 Spileavstand

  Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 35 mm.

  § 4 Montering

  Sorteringsristen skal monteres tverrveien i trålen, på en slik måte at alle sidene av risten er festet til trålen. Sorteringsristen skal monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

  Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

  § 5 Fiskeutslipp

  I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp i forkant av sorteringsristens overkant for å lede bort utsortert fisk.

  Fiskeutslippets åpning skal være i forkant av sorteringsristens overkant. Fiskeutslippets bakkant skal være lik sorteringsristens bredde. Fiskeutslippet skjæres stolperett fremover fra begge sider av risten til en spiss.

  § 6 Spesifikasjoner

  Sorteringsristens rammeverk kan lages av aluminium, stål eller plast.

  Spilene kan lages av aluminium, stål, glassfiber eller plast. Tykkelsen på spilene kan være mellom 8 og 20 mm.

   § 7 Overtredelsesgebyr

   Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61 og 64 og lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 9 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

   NWA/EW