J-182-2021: Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter makrell

Erstatter: J-134-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.09.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter makrell

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. september 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 18. desember 2020 nr 3024 om regulering av fisket etter makrell i 2021 § 26 første ledd.

  I

  I forskrift 1. juli 2021 nr. 2318 om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter makrell gjøres følgende endringer:

  § 1 andre ledd (nytt) skal lyde:

  Fartøy under 15 meter største lengde som driver låssettingsfiske av makrell uten at de driver samfiske trenger ikke låsette fangsten før overføring av fangsten til godkjent førings-/kjøperfartøy.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------

  Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter makrell

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. juli 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  § 1 Tidsbegrenset dispensasjon fra krav om låssetting ved samfiske etter makrell

  Kravet til låssetting i forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 33l første ledd gjelder ikke ved samfiske etter makrell i 2021.

  Fartøy under 15 meter største lengde som driver låssettingsfiske av makrell uten at de driver samfiske trenger ikke låsette fangsten før overføring av fangsten til godkjent førings-/kjøperfartøy.

  § 2 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.

  -----------------

  TM/EW