J-181-2005: Forskrift om regulering av rekefisket i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Gyldig fra: 31.08.2005

Forskrift om endring av forskrift om regulering av rekefisket i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 31. august 2005 med hjemmel i forskrift av 28. april 1978 nr 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 bestemt:

  I

  I forskrift av 19. juli 1996 om regulering av rekefisket i Svalbards territorialfarvann og indre farvann gjøres følgende endring:

  § 2 annet punktum (endret) skal lyde:

  Bare fartøyer fra land som tradisjonelt har fisket reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann eller i fiskevernsonen ved Svalbard, kan fiske reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Dette er fartøyer fra Canada, Færøyene, Grønland, Island, EU, Russland og Norge.

  II

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av rekefisket i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 19. juli 1996 med hjemmel i forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 .

  § 1.

  Denne forskrift gjelder for fisket etter reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  § 2.

  Bare fartøyer fra land som tradisjonelt har fisket reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann eller i fiskevernsonen ved Svalbard, kan fiske reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Dette er fartøyer fra Canada, Færøyene, Grønland, Island, EU, Russland og Norge. Omfanget av det enkelte lands deltakelse fastsettes særskilt på grunnlag av tidligere fiske.

  § 3.

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard.

  § 4.

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  AF/EW