J-181-1999: Forskrift om regulering av fangst av haneskjell (Chlamys Islandica) i fiskevernsonen ved Svalbard

Gyldig fra: 21.10.1999

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fangst av haneskjell (Chlamys Islandica) i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 21. oktober 1999 i medhold av forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard, bestemt:

  I

  I forskrift av 10. januar 1989 nr. 12 om regulering av fangst av haneskjell (Chlamys Islandica) i fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endring:

  § 3 (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan påby deltakende fartøy

     a) å ta biologiske prøver til vitenskapelige formål,

     b) å rapportere om på hvilke felt eller i hvilke områder fangst av haneskjell drives.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fangst av haneskjell (Chlamys Islandica) i fiskevernsonen ved Svalbard

  Fiskeridepartementet har den 10. januar 1989 i medhold av kgl. res. av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å drive fangst av haneskjell i fiskevernsonen ved Svalbard i følgende områder:

  Nr.1 På Moffenfeltet i et område avgrenset av rette linjer mellom
  følgende posisjoner:

  1. N 80°03,3' E 14°06,8'
  2. N 80°01,0' E 13°58,0'
  3. N 80°04,4' E 13°27,0'
  4. N 80°14,1' E 14°04,0'
  5. N 80°06,4' E 14°26,3'

  Linjene mellom pkt. 1 og pkt. 5 følger grenselinjen for Moffen naturreservat.

  Fiskeridirektøren kan dispensere fra forbudet i første ledd.

  § 2

  Det er forbudt å fange eller beholde om bord skjell som er mindre enn 60 mm målt fra skallhengsel til ytterste skallkant.

  Innblanding av skjell under minstemål må ikke overstige 10% i antall etter at skjellene har passert sorteringsinstallasjonene om bord i fartøyet.

  § 3

  Fiskeridirektoratet kan påby deltakende fartøy

     a) å ta biologiske prøver til vitenskapelige formål,

     b) å rapportere om på hvilke felt eller i hvilke områder fangst av haneskjell drives.

  § 4

  Denne forskrift trer i kraft straks.