J-180-2019: Forskrift om forbud mot høsting av haneskjell og sjøpølse

Gyldig fra: 18.10.2019

Forskrift om forbud mot høsting av haneskjell og sjøpølse

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet 18. oktober 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59.

   § 1. Generelt forbud

  Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å høste haneskjell og sjøpølse i norsk sjøterritorium og indre farvann og på den norske kontinentalsokkelen.

  § 2. Særskilt tillatelse

  1. Uten hinder av forbudet i § 1 kan norsk fartøy høste haneskjell og sjøpølse i norsk sjøterritorium og indre farvann og på den norske kontinentalsokkelen. Dette gjelder likevel ikke i norsk sjøterritorium og i indre farvann ved Svalbard.
  2. Uten hinder av forbudet i § 1 kan det gis særskilt tillatelse til høsting av haneskjell og sjøpølse i norsk sjøterritorium og indre farvann ved Svalbard.
  3. Særskilt tillatelse gis av Fiskeridirektoratet. Tillatelsen skal fastsette geografisk område og redskapstype.

   § 3. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 4. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64, og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 5. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  -------------

  TO/EW