J-180-2005: Forskrift om regulering av rekefisket i fiskevernsonen ved Svalbard

Gyldig fra: 31.08.2005

Forskrift om endring av forskrift om regulering av rekefisket i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 31. august 2005 med hjemmel i forskrift av forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 bestemt:

  I

  I forskrift av 19. juli 1996 om regulering av rekefisket i fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endring:

  § 2 første punktum (endret) skal lyde:

  Bare fartøyer fra land som tradisjonelt har fisket reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann eller i fiskevernsonen ved Svalbard, kan fiske reker i fiskevernsonen ved Svalbard. Dette er fartøyer fra Canada, Færøyene, Grønland, Island, EU, Russland og Norge.

  II

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av rekefisket i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 19. juli 1996 med hjemmel i forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 .

  § 1.

  Denne forskrift gjelder for fisket etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard.

  § 2.

  Bare fartøyer fra land som tradisjonelt har fisket reker i fiskevernsonen ved Svalbard eller i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, kan fiske reker i fiskevernsonen. Dette er fartøyer fra Canada, Færøyene, Grønland, Island, EU, Russland og Norge. Omfanget av det enkelte lands deltakelse fastsettes særskilt på grunnlag av tidligere fiske.

  § 3.

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.

  § 4.

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  AF/EW