J-179-2023: Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2023

Erstatter: J-159-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.10.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27.oktober med hjemmel i forskrift 9.mars 2023 nr. 320 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) § 24, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12.

  I

  I forskrift 9.mars 2023 nr. 320 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnuns thynnun) i 2023 gjøres følgende endring:

  § 6 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy med tillatelse etter § 10 til å fiske med not kan fiske 100 tonn makrellstørje, hvorav 30 tonn er garantert kvantum.

  ||

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2023

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. mars 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 22, 34, 36, 37, 46, 47, 52 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20, 21 og 28, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2023. Forbudet gjelder også sports- og rekreasjonsfiske.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta etter denne forskrift, fiske og lande inntil 383 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. Av dette kvantumet avsettes 15 tonn til bifangst av makrellstørje for fartøy som ikke har adgang til å delta i det direkte fisket, 2 tonn til merk- og slippfisket etter makrellstørje, 8 tonn til rekreasjonsfiske etter makrellstørje og 18 tonn til forsøksfiske på levendelagring av makrellstørje.

  § 3 Gruppekvote for fartøy som fisker med not

  Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje i gruppen som fisker med not kan fiske og lande inntil 300 tonn makrellstørje.

  § 4 Gruppekvote for småskala kystfartøy

  Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje i gruppen for småskala kystfartøy kan fiske og lande 40 tonn makrellstørje.

  § 5 Gruppekvote for merk- og slipp- og rekreasjonsfiske

  Merk- og slippfiskere med adgang til å delta i fisket kan fiske 2 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

  Rekreasjonsfiskere med adgang til å delta i fisket kan fiske 8 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

  Rekreasjonsfiske innebærer at et fiskelag kan fiske én makrellstørje til matauk. Fartøy som i tillegg til å delta i rekreasjonsfisket etter makrellstørje, også deltar i merk- og slippfisket, kan fiske ytterligere én makrellstørje til matauk.

  § 6 Kvoter

  Fartøy med tillatelse etter § 10 til å fiske med not kan fiske 100 tonn makrellstørje, hvorav 30 tonn er garantert kvantum.

  Fartøy med tillatelse etter § 11 til å delta i gruppen for småskala kystfartøy kan fiske frem til gruppekvoten er beregnet oppfisket.

  § 7 Bifangst

  For fartøy som ikke har adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje, eller når dette fisket ikke er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag tillatt å ha inntil 10 makrellstørjer som bifangst i den enkelte landing. Bifangsten etter første punktum kan likevel ikke overskride 20 % i vekt av den totale fangst om bord ved landing.

  § 8 Fiskesesong

  Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje med not kan delta i fisket i perioden fra og med 25. juni til og med 15. november.

  Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje i gruppen for småskala kystfartøy kan delta i fisket i perioden fra og med 13. mai til og med 31. desember.

  Fartøy som fisker i gruppen for småskala kystfartøy og som er over 24 meter kan delta i fisket i perioden fra og med 1. august til og med 31. desember. Fartøy under 24 meter kan delta i fisket i perioden fra og med 13. mai til og med 31. desember.

  Merk- og slipp- og rekreasjonsfiskere med adgang til å delta i fisket kan i delta i perioden 13. mai til og med 31. desember.

  § 9 Refordelingsdato

  Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve den garanterte kvoten i § 6 den 15. august 2023, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Andre gangs endring eller oppheving kan tidligst foretas 1. september 2023.

  § 10 Deltakeradgang for fartøy som fisker med not

  Fiskeridirektoratet gir tillatelse til fartøy som kan delta i fisket etter makrellstørje med not.

  Det kan gis tillatelse til åtte fartøy som fisker med not.

  § 11 Deltakeradgang for fartøy som deltar i gruppen for småskala kystfiskefartøy

  Fiskeridirektoratet gir tillatelse til småskala kystfartøy som kan delta i fisket etter makrellstørje.

  Inntil 25 fartøy med største lengde til og med 14,99 meter og der fartøyeier står på blad B, kan delta i gruppen for småskala kystfiskefartøy dersom to av tre av følgende vilkår er oppfylt:

  - hver tur skal ha en varighet på under 24 timer

  - det skal være et mannskap på maksimalt fire personer om bord

  - fisket skal foregå innenfor Norges territorialfarvann

  Det kan kun fiskes med stang, dorg eller juksa. Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon til å fiske med line. Søknad om dispensasjon må sendes til postmottak@fiskeridir.no.

  Uavhengig av lengdebegrensningen i andre ledd kan inntil tre fartøy med største lengde mellom 14,99 og 24 meter, og som søker dispensasjon til å fiske med line, delta i fisket forutsatt at vilkårene for øvrig er oppfylt.

  § 12 Deltakeradgang for merk- slipp og rekreasjonsfiskere

  Det opprettes en mannskapspool i merk- og slipp- og rekreasjonsfisket etter makrellstørje. Ingen merk- og slipp- eller rekreasjonsfiskere kan stå i mannskapspoolen for makrellstørje uten først å være påmeldt til Fiskeridirektoratet på fastsatt måte i § 13. Påmeldingen gjelder for én sesong.

  Det er kun lag som får adgang til å delta i rekreasjonsfisket og/eller merk- og slippfisket som kan fiske etter makrellstørje i 2023. Tillatelse tildeles av Fiskeridirektoratet. Godkjente lag kan kun hente mannskap fra mannskapspoolen for makrellstørje.

  Fiskeridirektøren kan fastsette begrensninger i antall merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag som får delta i fisket etter makrellstørje.

  § 13 Påmelding til deltakelse i fisket

  Fartøy og merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag som ønsker å delta i fisket, må fylle ut påmeldingsskjema på Fiskeridirektoratets nettsider. Påmeldingsskjema for småskala kystfartøy og merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag må være fylt ut senest 22. april 2023. Fartøy som ønsker å delta i fisket med not kan melde seg på rulleringslisten når som helst i løpet av året.

  Det er et vilkår for deltakelse i fisket at kravene som fremgår av §§ 10 - 12 er oppfylt.

  Dersom det er flere fartøy påmeldt til fiske i de ulike gruppene som nevnt §§ 10 - 12, vil utvelgelsen bli avgjort ved loddtrekning.

  § 14 Krav til fartøy som ønsker å delta i fisket med not eller i gruppen for småskala kystfartøy

  Fartøy som vil delta i fisket etter makrellstørje med not eller i gruppen for småskala kystfartøy må dokumentere at de:

  - er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje

  - har en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, samt landing og omsetning av fangsten, som sikrer at kvaliteten ivaretas.

  Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer. Fartøyet kan søke om dispensasjon fra dette kravet. I forbindelse med vurderingen av dispensasjonssøknaden skal det innhentes uttalelse fra Havforskningsinstituttet.

  Fartøy som fisker med not må dokumentere at de har egen lugar til observatører som nevnt i § 16.

  Det er et vilkår for deltakelse i fisket med not at maskevidden (helmaske) i noten ikke skal være mindre enn 100 mm.

  § 15 Krav til merk- og slipp- og rekreasjonsfiskere som ønsker å delta i fisket

  Merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag som vil delta i fisket etter makrellstørje må dokumentere at:

  -laget er egnet, bemannet og utrustet til rekreasjonsfiske etter makrellstørje

  -alle deltakerne i fiskelaget er bosatt i Norge.

  Rekreasjonsfisket med det enkelte fartøy må avsluttes når fartøyet har fisket og landet én makrellstørje til matauk. Merk- og slippfiskelag kan lande totalt to makrellstørjer til matauk i løpet av 2023. Makrellstørje som er tatt som matauk i rekreasjonsfiske regnes med som én av to makrellstørjer.

  Merk- og slippfiskelag som får adgang til å delta i fisket etter makrellstørje må, før fisket tar til, dokumentere at laget har fått tillatelse til å merke makrellstørje med spaghettimerke. Dersom det ikke er noen merk- og slippfiskelag med adgang til å delta i fisket som får tillatelse til å merke makrellstørje med spaghettimerke, kan Fiskeridirektoratet gi lagene tillatelse til å gjennomføre et rekreasjonsfiske etter makrellstørje i 2023.

  § 16 Observatører

  Deltakende fartøy som fisker med not skal ha 100 % dekning av observatører fra det regionale observatørprogrammet (RoP) til Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT).

  Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

  Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatører om bord, herunder kostnadene som kreves inn av ICCAT og nasjonale observatører og andre kostnader som oppstår.

  Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket.

  § 17 Rapportering og havneanløp

  Fartøyene skal sende posisjonsrapportering og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften). Ved fangst av makrellstørje skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36 så snart som mulig. Melding om havneanløp skal sendes senest fire timer før estimert anløp ved havn.

  Fangst av makrellstørje kan kun landes i havner utpekt særskilt til dette formålet i ICCAT.

  Dersom fartøyet skal lande i utenlandsk havn, må fartøyet sende forhåndsmelding om havneanløp i samsvar med gjeldende krav fastsatt av ICCAT.

  Ved landing av makrellstørje skal det på landings- og sluttseddelen i tillegg til vekt oppgis antall individ.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd tredje punktum og annet ledd.

  § 18 Forbud mot omlasting

  Det er forbudt å omlaste makrellstørje.

  § 19 Forbud mot bruk av fly og helikopter

  Det er forbudt å benytte fly, helikopter eller ubemannede luftfartøy i forbindelse med fiske etter makrellstørje.

  Yrkesfiskere og merk- og slipp og rekreasjonsfiskelag med adgang til å delta etter §§ 10–12 kan uavhengig av forbudet i første ledd benytte drone i de tilfeller der tunfisken allerede er oppdaget og det er ønske om å dokumentere gjennomføring av fangstoperasjonen. Unntaket fra forbudet gjelder også for forskere som har fått tillatelse til å fiske etter makrellstørje.

  § 20 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes av fartøy med adgang til å delta i fisket kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  § 21 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 22 Meldeplikt ved sprenging av not

  Fartøy skal melde fra om notsprenging i tråd med ERS-forskriften § 12.

  § 23 ICCAT-regelverk

  Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

  § 24 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller en gruppekvote er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter å ta prøver av fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 25 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59, deltakerloven § 28 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 26 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til deltakerloven § 31 og havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 27 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2023.

  Samtidig oppheves forskrift 12. desember 2022 nr. 2175 om forbud mot fiske etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2023.

  ---------------------

  GL/EW