Skjul søk

J-178-2019: Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild

Erstatter: J-3-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.10.2019

Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. oktober 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98. 

   § 1  Vilkår for tidsbegrenset fritak

   Uten hinder av kravet til låssetting i forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 33l første ledd, kan fartøy under 15 meter største lengde i fisket etter norsk vårgytende sild overføre samfisket fangst direkte fra not til godkjent førings-/kjøperfartøy, så fremt fartøyene er påmeldte som samfiskelag i 2019 og følgende vilkår er oppfylt: 

   

  1. Samfiskelag som ønsker å benytte seg av adgangen må registrere seg hos Norges Sildesalgslag og melde fra til Norges Sildesalgslag før hvert enkelt notkast.
  2. Førings-/kjøperfartøyet må være tilstede eller i nærområdet når not kastes.
  3. Fartøyene i samfiskelaget skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS). AIS systemet skal holdes i gang til enhver tid.
  4. Elektronisk sluttseddel skal føres ved opptak av fisk fra not. Sluttseddel må være undertegnet av den ansvarshavende om bord på fartøyet som skal kvoteavregnes og ansvarshavende om bord på førings-/kjøperfartøyet før nytt opptak kan starte.
  5. Samfiskeoperasjonen er ikke avsluttet før sluttseddel er undertegnet.
  6. Føringsfartøy skal rapportere i henhold til forskrift 21. desember 2009 nr 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske og fangstfartøy. Innmeldingsnummer føres i førings-/kjøperfartøyets melding om omlasting (TRA).

  Fartøy under 15 meter største lengde som driver låssettingsfiske av norsk vårgytende sild uten at de driver samfiske, kan tilsvarende overføre fangst direkte fra not til godkjent førings-/kjøperfartøy. Vilkårene i bokstav a. – f. gjelder også for denne gruppen. Fartøyene må være forberedt på å sette fangsten i lås dersom situasjonen tilsier det.

   § 2  Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3  Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2020.

  -------

  TM/EW

  Publisert: 14.10.2019