J-172-2021: Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

Erstatter: J-147-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.09.2021

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 16. september 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16.

  I

  I forskrift av 3. september 1998 nr. 859 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone, gjøres følgende endringer:

  § 2 (endret) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 16. september 2021 til og med 31. desember 2021 innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29˚ 05' Ø drives fiske etter norsk vårgytende sild for fartøy som:

  1. har adgang til å delta i kystfartøygruppen (deltakerforskriften) og
  2. har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3.

  Fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde, men under 150 m3 må søke dispensasjon hos Fiskeridirektoratet region Finnmark for å få delta i dette fisket.

  Når det gjelder fisket nevnt i første ledd kan Fiskeridirektoratet stoppe fisket, innskrenke eller utvide i tidsperioden det kan fiskes, og stenge av hele eller deler av området for fiske.

  § 3 (endret) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 16. september 2021 til og med 31. desember 2021 drives fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.             N 70 ° 40,5'         Ø 21 ° 59,1'
  2.             N 74 ° 4,73'         Ø 19 ° 5,76'

  Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

  1.             N 72 ° 10,46'        Ø 10 ° 18,42'

  Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall.

  II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

   -------------

   Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

   Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 10. september 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

   § 1 Forbud

  Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fiske norsk vårgytende sild nordøst for en rett linje fra 72 grader 10,46 minutter nord, 10 grader 18,42 minutter øst til Darupskjæret 70 grader 40,5 minutter nord, 21 grader 59,1 minutter øst.

  § 2 Fiske innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjen

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 16. september 2021 til og med 31. desember 2021 innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29˚ 05' Ø drives fiske etter norsk vårgytende sild for fartøy som:

  1. har adgang til å delta i kystfartøygruppen (deltakerforskriften) og
  2. har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3.

  Fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde, men under 150 m3 må søke dispensasjon hos Fiskeridirektoratet region Finnmark for å få delta i dette fisket.

  Når det gjelder fisket nevnt i første ledd kan Fiskeridirektoratet stoppe fisket, innskrenke eller utvide i tidsperioden det kan fiskes, og stenge av hele eller deler av området for fiske.

  § 3 Fiske nordøst for sperrelinjen

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 16. september 2021 til og med 31. desember 2021 drives fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.             N 70 ° 40,5'         Ø 21 ° 59,1'
  2.             N 74 ° 4,73'         Ø 19 ° 5,76'

  Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

  1.             N 72 ° 10,46'        Ø 10 ° 18,42'

  Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsom overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61 og 64. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 5 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks.

  ----

  HØ/EW