J-171-2021: Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2021

Erstatter: J-220-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.09.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om endring av forskrift forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 16. september 2021 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

  I

  I forskrift av 18. desember 2020 nr. 3034 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2021, gjøres følgende endring:

  § 3 Unntak fra fiskeforbudet (ny), skal lyde:

  Fartøy fra stater som i 2021 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 16. september til og med 31. desember 2021 fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.     N 74° 04,73'     Ø 19° 05,76'
  2.     N 76° 00'           Ø 17° 41,77'
  3.     N 76° 30'           Ø 14° 00'
  4.     N 77° 00'           Ø 12° 15'
  5.     N 78° 00'           Ø 09° 55'
  6.     N 79° 00'           Ø 09° 00.
  7.     N 79° 00'           V 03° 29'.

  Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

       8.     N 72° 10,46'  Ø 10° 18,42'.

  Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

  Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

  Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard for den enkelte part når det kvantum som tilfaller partene etter bilaterale avtaler om soneadgang for fiske etter norsk vårgytende sild for 2021 er beregnet å ville bli oppfisket.

  Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

  Tidligere §§ 3, 4 og 5 blir ny §§ 4, 5 og 6.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------

  Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2021

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 18. desember 2020 med hjemmel i lov 17.desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

  § 1. Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2. Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

  § 3. Unntak fra fiskeforbudet 

  Fartøy fra stater som i 2021 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 16. september til og med 31. desember 2021 fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.     N 74° 04,73'     Ø 19° 05,76'
  2.     N 76° 00'           Ø 17° 41,77'
  3.     N 76° 30'           Ø 14° 00'
  4.     N 77° 00'           Ø 12° 15'
  5.     N 78° 00'           Ø 09° 55'
  6.     N 79° 00'           Ø 09° 00.
  7.     N 79° 00'           V 03° 29'.

  Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

       8.     N 72° 10,46'  Ø 10° 18,42'.

  Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

  Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

  Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard for den enkelte part når det kvantum som tilfaller partene etter bilaterale avtaler om soneadgang for fiske etter norsk vårgytende sild for 2021 er beregnet å ville bli oppfisket.

  Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

   

  § 4. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 5. Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter økonomiske soneloven § 8 og § 9 og havressurslova § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 6. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021.

  ---------

  HØ/EW