Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-167-2010: Forskrift om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet

Erstatter: J-97-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.06.2010

Forskrift om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2009 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 . Fremmet av Olje- og energidepartementet.

  § 1. Virkeområde og definisjoner

  Denne forskrift gjelder statlig kompensasjon til norske fiskere for tapt fangsttid i forbindelse med lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten.

  Med norske fiskere menes i denne forskrift personer registrert i fiskermanntallet og eiere av fartøy innført i registeret over merkepliktig norske fiskefarkoster.

  Med skrap menes i denne forskrift gjenstander av metall, betong, plast e.l. som er mistet, etterlatt eller kassert, herunder flytende gjenstander.

  Kompensasjonsordningen gjelder for Norges økonomiske sone og for fiskevernsonene ved Svalbard og Jan Mayen.

  § 2. Statlig kompensasjon

  Norske fiskere kan søke staten om kompensasjon for tapt fangsttid i forbindelse med lokalisering (merking), opptak og ilandbringelse av skrap fra havbunnen som fiskefartøy har fått i fangstredskapet og drivende gjenstander i sjøen. Kompensasjon kan gis dersom skrapet kan være til fare for sikkerheten til sjøs, til hinder for fiske eller kan føre til vesentlig skade på fiskeredskap. Kompensasjon kan bare gis dersom skrapet ikke stammer fra petroleumsvirksomheten. Det kan også søkes om kompensasjon for tapt fangsttid i de tilfeller der fiskefartøy må vente på hjelpefartøy fordi det ikke selv er istand til å få skrapet om bord.

  Petroleumsloven § 8-3 tredje og femte ledd gjelder tilsvarende.

  § 3. Nemnd

  Søknad i medhold av § 2 behandles av en nemnd bestående av en representant fra Fiskeridirektoratet, en representant for fiskeriorganisasjonene og et medlem som fyller kvalifikasjonskravene til dommer, jf. lov 13. august 1915 nr. 5 § 53 og § 54

  Lederen og representanten for fiskeriorganisasjonene i nemnd oppnevnt etter § 2 i forskrift 12. desember 2008 nr. 1357 til petroleumsloven kapittel 8 om erstatning til fiskere, kan også oppnevnes som medlem av nemndens leder som nevnt i 1. ledd.

  Medlemmet med dommerkompetanse er nemndens leder.

  Nemndens avgjørelser fattes ved flertallsvedtak.

  § 4. Klagenemnd

  Vedtak fattet av nemnd som nevnt i § 3 kan påklages innen to måneder til en klagenemnd bestående av en representant for henholdsvis Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, fiskeriorganisasjonene og selskaper med tillatelse etter petroleumsloven § 3-3 samt et medlem som fyller kvalifikasjonskravene til dommer.

  De samme medlemmer som oppnevnes som klagenemnd etter § 3 i forskrift 12. desember 2008 nr. 1357 til petroleumsloven kapittel 8 om erstatning til fiskere kan også oppnevnes som klagenemnd etter denne forskrift.

  § 3 tredje og fjerde ledd får tilsvarende anvendelse.

  § 5. Oppnevning av nemnd og klagenemnd

  Nemndene nevnt i § 3 og § 4 oppnevnes av Kongen for to år av gangen.

  Det oppnevnes et varamedlem for hvert medlem.

  § 6. Søknad om kompensasjon

  Søknad om kompensasjon fremmes på nærmere fastsatt skjema.

  Søknaden sendes via fiskerisjefen i vedkommende distrikt til nemndens sekretariat innen to måneder etter at tapet oppsto.

  § 7. Erstatningsutmåling

  Ved utmåling av kompensasjonsbeløpet gjøres fullt fradrag for erstatning, forsikringsytelser m.m. som skadelidte har fått eller vil få på grunn av hendingen.

  Ved beregningen av kompensasjon for fangsttapet skal det tas hensyn til fartøyets fangstevne og fangstresultat i tiden rundt skadehendingen, utregnet etter gjeldende råstoffpriser. Hvis fartøyet må avbryte turen og gå til lands, skal det også tas hensyn til utlosset kvantum.

  § 8. Sekretariat

  Sekretariatet for nemndene tilligger Fiskeridirektoratet.

  § 9. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2009. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 27. juli 1990 nr. 627 om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet.

   EHB/EW