J-167-1993: Kgl.res. om delvis delegering av kongens myndighet etter § 6 i lov av 16.juni 1972 nr. 57 om deltagelsen i fisket

Erstatter: J-198-1990

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.10.1993

Kgl.res. om delvis delegering av kongens myndighet etter § 6 i lov av 16.juni 1972 nr. 57 om deltagelsen i fisket

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kgl.res. 29. oktober 1993. Fremmet av Fiskeridepartementet.

  I

  Fiskeridepartementet gis fullmakt til å utøve den myndighet som er tillagt Kongen i § 6 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om deltagelsen i fisket, for så vidt gjelder myndighet til å fastsette årlige begrensninger i adgangen til å delta i bestemte fiskerier. Departementet kan herunder fastsette forskjellige begrensninger for forskjellige redskapstyper og for fartøy i forskjellige størrelsesgrupper. Fullmakten omfatter ikke begrensninger i deltagelsen i fiske etter torsk
  med konvensjonelle redskap nord for 62° n.br. eller den til enhver tid gjeldende reguleringsgrense.

  II

  Kgl.res. av 5. desember 1986 om delegering av Kongens myndighet til å opprette årlige konsesjonsordninger for ringnotfartøyer i størrelsen mellom 70 og 90 fot etter samme bestemmelse som nevnt i I, oppheves.

  III

  Vedtak I og II trer i kraft straks.

  KS/BJ