J-158-2019: Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Erstatter: J-154-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.09.2019

Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. september 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

  Fiskeridirektoratets forskrift 4. september 2019 om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad oppheves.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

   

  HJ/MKRB