J-158-2016: Forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff

Erstatter: J-189-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.08.2016

Forskrift om endring av forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. august 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36, § 39 og § 42.

   I

  I forskrift 15. april 2004 nr. 627 om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff gjøres følgende endringer:

  Tittel (endret) skal lyde:

  Forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff til konsum.

  § 1 Virkeområde (endret) skal lyde:

  Denne forskrift gjelder landing av pelagisk fanget råstoff til konsum fra norske fartøy og omfatter enhver som mottar eller kjøper slikt råstoff.

  Denne forskrift gjelder også alle tilfeller der pelagisk fanget råstoff til konsum landes fra utenlandsk fartøy, herunder landing av slikt råstoff som behandles i samsvar med regler om tollager eller transitt gjennom Norge.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ----------------------

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff til konsum

  Fiskeri- og kysdepartementet har den 15. april 2004 med hjemmel i lov6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 36, 39 og 42, fastsatt følgende forskrift.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder landing av pelagisk fanget råstoff til konsum fra norske fartøy og omfatter enhver som mottar eller kjøper slikt råstoff.

  Denne forskrift gjelder også alle tilfeller der pelagisk fanget råstoff til konsum landes fra utenlandsk fartøy, herunder landing av slikt råstoff som behandles i samsvar med regler om tollager eller transitt gjennom Norge.

  § 2 Vanntrekk og beregning av nøyaktig kvantum.

  Nøyaktig kvantum ført på landingsseddel eller sluttseddel skal være totalt kvantum avlest på vekten, vektavlesning, fratrukket vanntrekk på 2 %.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  JHM/EW