Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-155-2007: Forskrift om trafikkseparasjonssystem i norsk økonomisk sone på strekningen mellom Vardø og Røst.

Gyldig fra: 29.06.2007

Forskrift om trafikkseparasjonssystem i norsk økonomisk sone på strekningen mellom Vardø og Røst.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kongelig resolusjon 29. juni 2007, med hjemmel i lov 17.desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 7 bokstav a) og § 8 og lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv. § 6 andre ledd og§ 28 første ledd bokstav d. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

  § 1. Forskriftens formål

  Formålet med denne forskrift er å trygge sikkerheten til sjøs ved opprettelse av trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone og dermed redusere risikoen for akutt forurensning av det ytre miljø i Norges territorialfarvann eller økonomiske sone som følge av skipsulykker.

  § 2. Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for alle tankskip uansett størrelse, herunder gass- og kjemikalietankskip, samt alle andre lasteskip på 5000 brutto tonn og mer, i internasjonal fart på strekningen mellom Vardø og Røst, med unntak av skip som seiler utenfor både Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

  Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av folkeretten.

  § 3. Definisjoner

  I forskriften her og i vedlegg 1 til forskriften menes med:

  a. Seilingsled: Et geografisk avgrenset område i sjøen hvor skip er pålagt å følge den generelle retningen for seilas i vedkommende seilingsled.

  b. Separasjonssone: Et geografisk avgrenset område i sjøen som skiller seilingsleder.

  c. Trafikkseparasjonssystem: Et geografisk avgrenset område i sjøen bestående av seilingsleder atskilt av en separasjonssone.

  § 4. Plikt til å benytte trafikkseparasjonssystemene

  Fartøy som nevnt i § 2 skal følge trafikkseparasjonssystemene som beskrevet i vedlegg 1.

  Fartøyene skal så vidt mulig følge de anbefalte seilingsrutene som beskrevet i vedlegg 1 på strekningen mellom trafikkseparasjonssystemene.

  Skip i internasjonal fart som omfattes av forskriften her, og som skal til norsk havn på strekningen mellom Vardø og Røst, skal følge trafikkseparasjonssystemene frem til det sted hvor kurs kan settes direkte mot havnen. Ved avgang fra norsk havn på strekningen mellom Vardø og Røst, skal skip i internasjonal fart som omfattes av forskriften her, sette kurs direkte mot nærmeste trafikkseparasjonssystem. Skip som omfattes av første eller annet punktum, skal ved fart gjennom norsk territorialfarvann på strekningen fra Vardø til Nordkapp, så vidt mulig følge reglene i forskrift av 23. desember 2003 nr. 1797 om påbudte seilingsleder i territorialfarvannet.

  § 5. Forholdet til andre seilingsregler

  For seilas i eller i nærheten av trafikkseparasjonssystemer vises det til Regel 10 om trafikkseparasjonssystemer i forskrift av 1. des. 1975 nr. 1 om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene).

  § 6. Fravik

  Kystverket kan i enkelttilfelle gjøre unntak fra forskriften her.

  Departementet kan under særlige forhold sette bestemmelser i forskriften midlertidig ut av kraft. Departementet kan også fastsette særlige unntaksregler, herunder regler om forholdet mellom forskriften her og forskrift av 23. desember 2003 nr. 1797 om påbudte seilingsleder i territorialfarvannet.

  § 7. Overvåking

  Kystverkets trafikksentral i Vardø, Vardø VTS, overvåker at bestemmelsene i forskriften her overholdes.

  § 8. Straff

  Overtredelse av forskriften straffes etter § 8 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone eller § 28 første ledd bokstav d i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv.

  § 9. Ikrafttreden

  Forskriften trer i kraft 1. juli 2007.

  TM/EW