Skjul søk

J-147-2016: Forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova

Gyldig fra: 15.07.2016

Forskrift om endring av forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 15. juli 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 5, 58 og 59.

  I

  I forskrift 20. desember 2011 nr 1337 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr  ved brudd på havressursloven gjøres det følgende endringer:

  § 4 første ledd bokstav c (endret) skal lyde:

  c) forskrift 19. desember 2014 nr 1822 om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter § 6.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova

  Fiskeri- og kystdepartementet har 20. desember 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 5, 58 og 59, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for alle innenfor hele det stedlige virkeområdet for havressursloven, herunder utlendinger og utenlandske foretak.

  § 2 Tvangsmulkt

  For å sikre at pålegg gitt i eller i medhold av havressursloven blir fulgt, kan Fiskeridirektoratet ilegge løpende tvangsmulkt.

  Tvangsmulkt begynner å løpe fra det tidspunkt vedtaksmyndighetene fastsetter. Tvangsmulkt løper likevel tidligst fra vedtaksdato der denne fremgår av forhåndsvarsel i saken, eller i andre tilfeller tidligst fra vedtaket om tvangsmulkt er kommet frem til mottaker.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller, etter søknad, helt eller delvis ettergi oppsamlet tvangsmulkt.

  § 3 Utmåling av tvangsmulkt

  Tvangsmulkten blir satt til to ganger rettsgebyret (R) per dag, jf. lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr § 1.

  Tvangsmulkt kan settes lavere eller høyere per dag dersom det foreligger særlige forhold, men ikke lavere enn 0,5 ganger R og ikke høyere enn 5 ganger R. I vurderingen av om det skal ilegges høyere tvangsmulkt skal det tas hensyn til om det er behov for et sterkere oppfyllingspress.

  § 4 Overtredelsesgebyr

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan ilegge overtredelsesgebyr til foretak og den som med forsett eller uaktsomhet bryter bestemmelsene gitt i eller i medhold av

  a)       forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy kapittel I-III

  b)       forskrift 31. august 2010 nr. 1231 om elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata ved utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  c)       forskrift 19. desember 2014 nr. 1822 om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter § 6

  d)       forskrifter 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst m.v. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn

  e)       forskrifter 16. desember 1999 nr. 1342 om satelittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  f)        forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) kapittel VII, VIII og XVI

  g)       bestemmelser om rapportering i utøvelsesforskriften og i diverse reguleringsforskrifter

  h)       bestemmelser om bifangst i diverse reguleringsforskrifter

  i)         forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel §§ 8, 9, 10, 11, 13 og 16

  j)         lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 bokstav a, c og g, samt §§ 22 og 23.

  k)       forskrift 17. mars 2010 nr. 396 om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land

  Fiskeridirektoratet bestemmer hvilke av Fiskeridirektoratets regionkontor som skal kunne ilegge overtredelsesgebyr i førsteinstans.

  § 5 Utmåling av overtredelsesgebyr

  Gebyret skal fastsettes konkret i hvert enkelt tilfelle. Ved utmåling av gebyret skal det legges vekt på hvor alvorlig overtredelsen er, fortjenesten eller den potensielle fortjenesten ved lovbruddet, om det gjelder et eller flere brudd av samme type, graden av skyld og ekstra kostnader som kontrolltiltak og håndtering av saken har medført.

  Det kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil 100 000 kroner per rettssubjekt.

  § 6 Vedtakskompetanse

  Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans for Fiskeridirektoratets vedtak om tvangsmulkt etter § 2. Fiskeridirektoratet kan delegere sin kompetanse til å ilegge tvangsmulkt til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er da klageinstans.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans for Fiskeridirektoratets regionkontors vedtak om overtredelsesgebyr etter § 4.

  § 7 Innkreving, renter m.m.

  Tvangsmulkt forfaller tidligst til betaling 14 dager etter fristen for oppfylling.

  Overtredelsesgebyr forfaller til betaling 30 dager etter at melding om vedtaket er kommet frem til mottaker.

  Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr kreves inn av Statens innkrevingssentral og tilfaller staten. Overtredelsesgebyr kan også kreves inn gjennom salgslaget ved motregning i fangstoppgjør.

  Ved forsinket betaling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr løper forsinkelsesrenter med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

  § 8 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. mars 2012.

   

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Publisert: 25.07.2016