Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-142-2010: Forskrift om plikt for fiske- og fangstfartøy til å lytte på radio (kanal 16) og besvare anrop

Erstatter: J-191-1994

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.06.2010

Forskrift om plikt for fiske- og fangstfartøy til å lytte på radio (kanal 16) og besvare anrop

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 23. juni 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 § 35, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, kgl. res. 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, kgl. res 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, kgl. res. 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av en fiskerisone ved Jan Mayen §§ 4 og 5, lov 17. juli 1925 nr. 20 om Svalbard § 4 og kgl. res. 28. april 1978 nr. 11 om regulering av fiske og fangst m.v. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for norske fiske- og fangstfartøy. Forskriften gjelder også for utenlandske fartøy som fisker i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  § 2 Plikt til å lytte på radio og å besvare anrop

  Fartøy nevnt i § 1 skal holde kontinuerlig lyttevakt på nød- og kallefrekvensen 156,8 MHz (VHF kanal 16) og skal svare på anrop fra Kystvakten eller fra fiskerimyndighet som er tillagt kontroll- og håndhevelseskompetanse etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar kapittel 7.

  § 3 Plikt til å skifte fra nød- og kallefrekvens til annen frekvens

  Ved anrop skal fartøyet straks tilkjennegi at det har oppfattet anropet. Deretter skal det uten ugrunnet opphold skifte til avtalt arbeidsfrekvens for videre kommunikasjon.

  § 4 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 16. desember 1994 nr. 1120 om plikt for fiske- og fangstfartøy til å lytte på radio (kanal 16) og besvare anrop.

   HØ/EW