Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-141-2017: Forskrift om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon

Erstatter: J-146-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.09.2017

Forskrift om endring i forskrift om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 28.

   I

   I forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon gjøres følgende endringer:

   § 8 skal lyde:

   § 8. Overtredelsesgebyr

   Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til deltakerloven § 28 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

   § 9 oppheves.

   II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

   ------------

  Forskrift om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 5, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 36, 37, 39, 59 og 67 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 5a, 6, 12, 17, 18 annet ledd, jf. § 11 andre ledd bokstav a, 28, 29, 31 og 31 a.

  § 1 (virkeområde)

  Denne forskrift regulerer adgangen for norske fartøy til å drive ervervsmessig fiske og fangst i områder utenfor norsk fiskerijurisdiksjon, unntatt de områdene som omfattes av ”NAFO”, Den nordvest-atlantiske fiskerikommisjon og ”NEAFC”, Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjon. Forskriften gjelder heller ikke farvann underlagt annen stats nasjonale fiskerijurisdiksjon.

  § 2 (krav om tillatelse for å drive fiske i fjerne farvann)

  Ingen må drive ervervsmessig fiske eller fangst med norsk fartøy i farvann som faller inn under § 1.

  Norske fartøy kan etter nærmere bestemmelser i denne forskrift likevel gis adgang til å drive ervervsmessig fiske og fangst i farvann som faller inn under § 1 og som er regulert av internasjonale fiskeriforvaltningsorgan (fjernfisketillatelse).

  Med internasjonale fiskeriforvaltningsorgan i denne forskrift forstås:

  a) internasjonale organisasjoner som Norge deltar i og som gir Norge adgang til fiske og fangst
  b) avtaler som Norge er part i som gir Norge adgang til fiske og fangst

   § 3 (fjernfisketillatelse)

  Fiskeridirektoratet tildeler tillatelse for norske fartøy til å drive fiske og fangst i farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon som nevnt i § 2 annet ledd.

  Det kan settes vilkår for tildeling av fjernfisketillatelse når fiskeripolitiske hensyn tilsier det. Fjernfisketillatelse kan også tildeles med virkning for en begrenset tidsperiode for å oppfylle krav som måtte følge av den enkelte avtale.

  Fjernfisketillatelse kan i enkeltvedtak avgrenses til å gjelde bestemte arter, bestemte områder og bestemte redskaper m.v.

  § 4 (første gangs tildeling av fjernfisketillatelser)

  Tildeling av nye tillatelser skal lyses ut offentlig etter reglene i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 16.  Tildelte prøvetillatelser for krillfiske i CCAMLR kan etter søknad bli omgjort til permanente fjernfisketillatelser.

  Ved første gangs tildeling av fjernfisketillatelser kan det settes vilkår om siste oppstartsdato, forbud mot salg for fortsatt drift, majoritetseierendringer og splitting av fjernfisketillatelse med fartøy som ikke er i samme eie i en bestemt tid etter oppstart, krav om faktisk fiskeriaktivitet for opprettholdelse av tillatelse, krav til teknologi og innovasjon, for eksempel mht. utnyttelse av krill som ressurs, og forskning og utvikling av nye produkter av krill, bruk av miljøvennlig fartøy og produksjonsutstyr med hensyn til utslipp og produksjon, krav til finansiering og prosjektets lønnsomhet. For at norske myndigheter skal kunne delta i forvaltningsrettet forskning, kan det også settes vilkår om at det avsettes plass om bord til deltagelse fra nasjonal eller internasjonal observatør, muligheter til å samle inn og opparbeide prøver om bord og at fartøyets akustiske utstyr har vitenskapelig standard.

  § 5 (generelle kriterier for tildeling av fjernfisketillatelse)

  Etter at det er tildelt fjernfisketillatelse etter § 4, kan søknad om spesiell tillatelse til å drive fiske eller fangst i fjerne farvann bare innvilges dersom:

  a) søknaden gjelder tillatelser for et brukt fartøy eller nybygg, til utskifting av et fartøy eieren er tildelt fjernfisketillatelse for,
  b) søknaden gjelder tillatelser for et fartøy som kjøpes for fortsatt drift eller
  c) eieren er gitt forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse.
  d) fartøyeier eller eier av et annet fartøy oppgir tilsvarende spesiell tillatelse

  § 5a. Unntak fra krav til bosted

  Kravet om bosted for mannskap og fartøyfører etter deltakerloven § 5a gjelder ikke for fiske i henhold til tillatelse etter denne forskrift.

  § 6 (unntak fra kravet om tidligere aktivitet i fiske og fangst)

  Kravet om tidligere aktivitet som fisker, jf. deltakerloven § 6 første ledd, gjelder ikke ved tildeling av tillatelse etter denne forskrift.

  § 7 (driftskrav – tilbakekall av spesiell tillatelse ved passivitet)

  Fiskeridirektoratet kan tilbakekalle en fjernfisketillatelse etter deltakerloven § 18 andre ledd, jf. § 11 andre ledd bokstav a dersom det i løpet av kalenderåret samt de to foregående år ikke er registrert levering av fangst fra fartøyet i henhold til tillatelsen.

  § 8 (overtredelsesgebyr)

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til deltakerloven § 28 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 9 Oppheves

  § 10 (straff)

  Overtredelse av bestemmelsene gitt i denne forskrift kan straffes i samsvar med reglene i deltakerloven §§ 31 og 31a. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 11 (vedtaksmyndighet)

  Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskrift.

  § 12 (ikraftsetting)

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HHO/EW