J-140-2023: Høstingsforskriften

Erstatter: J-110-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.09.2025

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13.september 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16.

  I forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften), gjøres følgende endringer:

  I

  § 59 andre ledd (endret) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i første ledd kan følgende fartøy fra og med 13.september 2023 til og med 31. desember 2023 fiske norsk vårgytende sild innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05′ Ø:

  1. Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen i medhold av den årlige deltakerforskriften, og
  2. som har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3. Fiskeridirektoratet region Nord kan dispensere fra forbudet for fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde, men som har et lasteromsvolum under 150 m3.

  § 59 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i første ledd kan det fra og med 13.september 2023 til og med 31. desember 2023 fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 71° 12′ Ø 18°
  2. N 73° 51′ Ø 18°
  3. N 76° Ø 13° 45′
  4. N 76° Ø 00° 30′

  Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon:

  1. N 72° 10,46′ Ø 10° 18,42′
  2.  N 71° 12′ Ø 18°

   

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------------

  HØ/EW

  Se vedlagte forskrift i sin helhet:

  23-140.jml (pdf, 424.5 kB)

  Vedlegg:

  Vedlegg 1a-hosting (pdf, 194.1 kB)

  Vedlegg1b-hosting (pdf, 728.8 kB)

  Vedlegg 1c hosting (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2a (pdf, 29.2 kB)

  Vedlegg 2b-hosting (pdf, 425.1 kB)

  Vedlegg 2c-hosting (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 3a-monteringsbeskrivelse-teiner-kongkerabbe (pdf, 426.9 kB)

  Vedlegg 3b-hosting (pdf, 576.6 kB)

  Vedlegg 3c -hosting (pdf, 582.7 kB)) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg 3d-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbetiner-fritidsfiske(6) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg 3e-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbeteiner-yrkesfiske(6).pdf (pdf, 652.8 kB)

  Vedlegg 4-hosting (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5-hosting (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg 6-hosting (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 7-Lasteromssertifikat(2) (pdf, 74.7 kB)