J-139-2022: Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene

Gyldig fra: 07.07.2022

Gyldig til: 01.09.2022

Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. juli 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f.

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift 23. desember 2021 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31 g, er det frem til og med 1. september 2022 tillatt å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Nordland fylke med fartøy på eller over 28 meter største lengde.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell etter første ledd før 1. september 2022 dersom det anses nødvendig som følge av risiko for bifangst av andre arter.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 1. september 2022.

  --------------------

  MKRB/EW