Skjul søk

J-139-2020: Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2020-2021

Erstatter: J-113-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.09.2020

Gyldig til: 31.07.2021

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2020-2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. september 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

   I

   I forskrift av 22. juni 2020 nr. 1291 om regulering av fisket etter brisling i 2020-2021 gjøres følgende endringer:

   § 10 (endret) skal lyde:         

   § 10 Kvotebegrensninger og forbud

   Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-36 (Nordfjord) innenfor en kvote på 80 tonn. 

   Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-39 (Sognefjorden) innenfor en kvote på 500 tonn

   Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv) innenfor en kvote på 500 tonn

   

  II

   Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------

  Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2020-2021  

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. juni 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

   Kapittel 1 Fiskeforbud og kvoter

   § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:

  1)                  I ICES’ statistikkområde 4 i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde 4 vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.

  2)                  I ICES’ statistikkområde 3a i Norges territorialfarvann og i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

   § 2 Gruppekvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 10 000  tonn havbrisling i EU-sonen fra og med 1. august 2020 til og med 31. mars 2021.

  Uten hinder av forbudet i § 1, kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske og lande kystbrisling i Skagerrak i 2020. Fangsten avregnes kvantumet på 1 997  tonn i avtalen mellom EU og Norge.

  Kapittel 2 Fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

   § 3 Fredningsperiode i havbrislingfisket

  Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 31. juli.

   § 4 Påmelding til fisket

  Fartøy som etter identitetsnummeret til fartøyets spesielle tillatelse (konsesjon) ikke er på trekningslisten for utseilingsrekkefølge i sesongen 2019-2020, må påmeldes skriftlig for deltakelse i fisket for sesongen 2020-2021. Påmelding må være mottatt hos Norges Sildesalgslag innen mandag 29. juni 2020 kl. 23.59. Påmeldingen til salg@sildelaget.no skal inneholde identitetsnummeret og fartøyets navn, registreringsmerke og radiokallesignal. 

  Fartøy som etter identitetsnummeret er på trekningslisten for sesongen 2019-2020 anses uten videre å være påmeldt. 

  § 5 Utseilingsrekkefølge 

  Utseilingsrekkefølgen avgjøres på grunnlag av trekningslisten for utseilingen i sesongen 2019-2020, der fartøy som fikk tilbud om utseiling med siste utseilingsfrist 30. november 2019 plasseres nederst på listen for sesongen 2020-2021. 

  Etter påmeldingsfristens utløp avgjøres utseilingsrekkefølgen for eventuelle nypåmeldte fartøy ved loddtrekning som gjennomføres av Fiskeridirektoratet. Grunnlaget for å delta er identitetsnummeret til det enkelte fartøyets spesielle tillatelse (ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse), slik det er registrert i Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister. Disse fartøyene plasseres på listen før fartøy som etter identitetsnummeret fikk tilbud om utseiling med siste utseilingsfrist 30. november 2019, men etter fartøy på listen som ikke fikk adgang før denne datoen. 

  Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og administrerer utseilingen. Fartøy som har fått utseiling skal rapportere utseiling til Norges Sildesalgslag, og deretter daglig kl 12 om fangst siden siste melding. 

  Utseilingsrekkefølgen gjelder fra og med 1. august til og med 30. november 2020. Fartøy som får tilbud om utseiling før 1. desember 2020 plasseres nederst på listen for sesongen 2021-2022.  Det samme gjelder fartøy som får tilbud om utseiling etter 30. november 2020, og som fisker mer enn 250 tonn havbrisling. 

   § 6 Siste utseilingsfrist 

  Fartøy som har fått adgang til utseiling av Norges Sildesalgslag, må ha tatt utseiling senest 30. november 2020 kl. 23.59. Maksimalkvoten bortfaller for fartøy som ikke har tatt utseiling innen fristen. Etter 30. november kan Norges sildesalgslag gi utseilingsadgang til fartøy som melder seg. Prioritering skjer på grunnlag av trekningslisten som følger av § 5. Fristen for å ta utseiling er 72 timer etter at Norges Sildesalgslag har gitt fartøyet adgang. 

  § 7 Maksimalkvote ved fiske i EU-sonen 

  Maksimalkvoten for fartøy ved fiske i EU-sonen er 550 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten.   

  Kapittel 3 Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen 

  § 8 Fredningstid for kystbrisling 

  I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det med hjemmel i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 35a forbudt å fiske kystbrisling. 

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra, eller forlenge fredningstiden. 

  § 9 Adgang til å delta 

  Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges territorialfarvann med de begrensninger som følger av § 10.

  § 10 Kvotebegrensninger og forbud

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-36 (Nordfjord) innenfor en kvote på 80 tonn. 

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-39 (Sognefjorden) innenfor en kvote på 500 tonn

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv) innenfor en kvote på 500 tonn

   Kapittel 4 Fellesbestemmelser

   § 11 Bemyndigelse 

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvote som nevnt i § 2 eller § 10 er beregnet oppfisket. 

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. 

  Kapittel 5 Straff og ikrafttredelse 

  § 12 Straff 

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 

  § 13 Ikrafttredelse 

  Denne forskrift trer i kraft  straks og gjelder til og med 31. juli 2021. Forskrift 21. 06. 2019 nr. 868 om regulering av fisket etter brisling i 2019–2020 oppheves.

  NWA/EW

  Publisert: 02.09.2020