Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-139-2001: Forskrift om fiskevernsone ved Svalbard

Gyldig fra: 29.06.2001

Forskrift om endring av forskrift om fiskevernsone ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 2. mars 2001 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1. Fremmet av Fiskeridepartementet.

  I

  I forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard gjøres følgende endring:

  § 3 nr. 13 (ny) skal lyde:

  Bestemmelser om plikt til å ha og anvende bestemt utstyr for kontroll, rapportering og posisjonsbestemmelse. Departementet kan bestemme i hvilken utstrekning fartøy skal dekke kostnadene ved anskaffelse, installasjon og bruk av slikt utstyr.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften har etter endringen følgende ordlyd:

  Forskrifter om fiskevernsone ved Svalbard

  Fastsatt ved kgl. res. av 3. juni 1977 og endret ved kgl.res. 12. august 1994, kgl.res. 16. september 1994, kgl.res. 13. juli 1995, 19. juli 1996 og 5. juli 2001. Med hjemmel i lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone fastsettes følgende forskrifter om fiskevernsone ved Svalbard:

  § 1

  Det opprettes en fiskevernsone i havområdene utenfor Svalbard for bevaring av de levende ressurser i havet og regulering av fiske og fangst. Yttergrensen for fiskevernsonen skal gå i en avstand av 200 nautiske mil ( n nautisk mil = 1852 meter) fra de grunnlinjer som er fastsatt, eller der grunnlinjer ikke er fastsatt, fra linjer som forbinder øygruppas ytterste punkter. Fiskevernsonen begrenses videre av yttergrensen for den økonomiske sone utenfor det norske fastland, slik denne er fastsatt ved kgl. res. 17. desember 1976. Der fiskevernsonen støter opp mot annen stats myndighetsområde, skal grensen trekkes i samsvar med avtale.

  § 2

  Bestemmelsene i § 3 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone kommer foreløpig ikke til anvendelse i fiskevernsonen.

  § 3

  Fiskeridepartementet gis fullmakt til å fastsette:

  1. Forbud mot å drive fiske i nærmere bestemte områder for å beskytte oppveksten av ungfisk og sikre rekruttering til bestandene. Forbudet kan gjelde hele året eller deler av året.

  2. Bestemmelser om redskapsreguleringer og minstemål for fisk.

  3. Største årlig tillatte fangstmengde og fangstinnsats for hvert enkelt fiskeslag. Fangstmengden og fiskeinnsatsen kan på hensiktsmessig måte fordeles over året, og på land som kan delta i fisket.

  4. Bestemmelser om hvilke lands fartøy som har adgang til å drive fiske.

  5. Bestemmelser om registrering og andre vilkår for å delta i fisket.

  6. Bestemmelser om maskevidde, dimensjoner og utforming av fiskeredskaper.

  7. Bestemmelser om tillatt bifangst.

  8. Forbud mot eller regulering av fangstmåter og bruk av redskaper.

  9. Forbud mot en bestemt anvendelse av fangsten.

  10. Forbud mot å ha bestemte redskaper om bord og oppbevaring av fiskeredskaper som ikke kan nyttes i det området fartøyet befinner seg.

  11. Bestemmelser om oppgaveplikt og rapporteringsplikt vedrørende fangstkvantum, fiskeslag, fangsttid, fangstområde, fiskeredskap o.l.

  12. Bestemmelser om gjennomføring av kontroll, herunder plikter for fartøyets fører/eier.

  13. Bestemmelser om plikt til å ha og anvende bestemt utstyr for kontroll, rapportering og posisjonsbestemmelse. Departementet kan bestemme i hvilken utstrekning fartøy skal dekke kostnadene ved anskaffelse, installasjon og bruk av slikt utstyr.

  § 4

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i § 8 og § 9 i lov av 17.12.1976 om Norges økonomiske sone.

  § 5

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  EFL/EWI