J-136-2016: Forskrift om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy.

Erstatter: J-170-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.06.2016

Forskrift om ikrafttredelse av forskrift om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy.

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 29. juni 2016 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 8, 17 og 18 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36 og § 40, jf. forskrift 21. april 2006 nr. 433 om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy § 13.

   I

   Forskrift 21. april 2006 nr. 433 om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy trer i kraft 1. september 2016 og skal gjelde til og med 31. august 2023.

   ------------------------

   Forskrift om endring i forskrift om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy.

  Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 29. juni 2016 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 8, 17 og 18 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36 og § 40, jf. forskrift 21. april 2006 nr. 433 om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy § 12.

  I

   I forskrift 21. april 2006 nr. 433 om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy gjøres følgende endringer:

   § 1 første ledd bokstav a skal lyde:

  1.  fisken utføres fra Norge uten at forbudet mot utførsel i forskrift 20. desember 2013 nr. 1665 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar får anvendelse, jf.forskriftens § 2 fjerde ledd.

   § 2 første setning skal lyde:

   Det er et vilkår for transitt at forbudet mot omsetning og tilvirkning i forskrift 20. desember 2013 nr. 1665 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 2 overholdes.

   § 3 første ledd siste setning skal lyde:

   Fiskeridirektoratet kan stille krav om hvordan journal skal føres, og om adskillelse, merking og lagring av fisk, jf. forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel §§ 16 og 17.

   § 4 første setning skal lyde:

   Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om at godkjenning som agent bortfaller dersom vilkårene i § 3 ikke lenger oppfylles, herunder at Nærings- og fiskeridepartementet gjør endringer i stedene nevnt i § 3 første ledd og dette innebærer at agentens geografiske tilknytning til et slikt sted ikke lenger er til stede.

   § 5 første ledd tredje strekpunkt skal lyde:

   - overføre landingsseddel, som utstedes etter forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel, elektronisk, i samsvar med forskriftens bestemmelser.

   I § 9 gjøres følgende endringer:

   Overskriften skal lyde: § 9 Betaling for ytelser

   Første setning utgår.

   § 12 skal lyde:

   § 12 Endringskompetanse

   Nærings- og fiskeridepartementet kan gjøre endringer i denne forskrift.

   § 13 skal lyde:

   § 13 Ikrafttredelse

   Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter.

   II

  Endringene trer i kraft 1. september 2016.

  -----------------

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra eu-fartøy

   Fastsatt ved kgl. res. 21. april 2006 med hjemmel i lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 2 og § 7 og lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 9 og § 9 a. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

   § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder transitt gjennom Norge av fisk fanget av og brakt i land fra fartøy som fører flagg tilhørende en medlemsstat i Den europeiske union. Med transitt forstås i denne forskrift at:

  1. fisken utføres fra Norge uten at forbudet mot utførsel i forskrift 20. desember 2013 nr. 1665 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar får anvendelse, jf. forskriftens § 2 fjerde ledd.
  2. fisken ikke har vært fortollet i Norge, og utføres i samsvar med lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) og bestemmelser gitt i medhold av loven.

   § 2 Vilkår for transitt

  Det er et vilkår for transitt at forbudet mot omsetning og tilvirkning i forskrift 20. desember 2013 nr. 1665 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 2 overholdes. Fisken skal landes direkte fra fartøy til en virksomhet, heretter kalt agent, godkjent av Fiskeridirektoratet for dette formål. Fartøy som har til hensikt å transittere fisk skal sende forhåndsmelding til Fiskeridirektoratet. Fristen for å gi melding er 6 timer før ankomst havn når fangsten består av fersk fisk, og 12 timer før ankomst havn når fangsten består av fryst fisk. Meldingen skal inneholde opplysninger om kvantum i kg rund vekt spesifisert på fiskeart og produkttyper, fangstsone, fartøyets navn, registreringsnummer og radiokallesignal, samt agentens navn. Dersom bare en del av fangsten skal transitteres, skal meldingen også inneholde opplysninger om dette kvantumet. Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser om vilkår for transitt.

  § 3 Godkjenning av agent

  Virksomheter som er godkjente for tilvirkning av fisk i medhold av lov 19. desember 2003 om matproduksjon og mattrygghet m.v, kan søke Fiskeridirektoratet om godkjenning som agent for mottak av fisk bestemt for transitt. Vilkåret er at virksomheten er beliggende innenfor en avstand på ca en times reise fra sentrum av følgende steder: Egersund, Haugesund, Bergen, Florø, Måløy, Fosnavåg, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Sandnessjøen, Bodø, Leknes, Sortland, Harstad, Finnsnes, Tromsø, Skjervøy, Hammerfest, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø og Kirkenes. Fiskeridirektoratet kan stille krav om hvordan journal skal føres, og om adskillelse, merking og lagring av fisk, jf. forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel §§ 16 og 17.

  Virksomhet som søker om godkjenning må dokumentere at den har godkjenning som tollager.

  § 4 Bortfall av godkjenning

  Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om at godkjenning som agent bortfaller dersom vilkårene i § 3 ikke lenger oppfylles, herunder at Nærings- og fiskeridepartementet gjør endringer i stedene nevnt i § 3 første ledd og dette innebærer at agentens geografiske tilknytning til et slikt sted ikke lenger er til stede. Det samme gjelder dersom agenten misligholder plikter etter denne eller andre tilknyttede bestemmelser. Godkjenning kan også bortfalle dersom agenten gjentatte ganger avviser forespørsler om landing av fisk for transitt.

  § 5 Rapportering og plikter for godkjent agent

  Agent godkjent i medhold av § 3 skal:

  - påse at fisk som mottas med formål transitt leveres i henhold til de tidsfrister som er satt i § 2
        for forhåndsmelding til Fiskeridirektoratet.
      - sikre at fisk som mottas med formål transitt oppbevares atskilt fra øvrig fisk.
      - overføre landingsseddel, som utstedes etter forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og
        sluttseddel, elektronisk, i samsvar med
        forskriftens bestemmelser.
      - på den måten Fiskeridirektoratet bestemmer, gi melding når et parti fisk tas ut fra
        anlegget og transitteringen iverksettes.

  § 6 Omgjøring fra transitt til omsetning

  Fisk som er forhåndsmeldt til Fiskeridirektoratet med formål transitt gjennom Norge, kan også fortolles og omsettes i Norge. Denne muligheten foreligger frem til tidspunktet når tollekspedering ut fra tollager/agentens anlegg i samsvar med lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) og bestemmelser gitt i medhold av loven, er gjennomført. Slik omsetning skal skje gjennom den relevante salgsorganisasjon i overensstemmelse med de ordinære bestemmelsene for førstehåndsomsetning. Det er også anledning til å splitte et parti med fisk slik at én del transitteres og én del fortolles og omsettes i Norge.

  § 7 Kontroll

  Fisk bestemt for transitt er underlagt Fiskeridirektoratets og Mattilsynets alminnelige kontrollvirksomhet.

  § 8 Anvendelse av annet regelverk

  Øvrig regelverk gjeldende for fiskerivirksomhet som det ikke er gjort henvisninger til i denne forskrift, får anvendelse med mindre sammenhengen tilsier noe annet. Herunder vil lov 27. april 1990 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer og bestemmelser gitt medhold av loven, ikke få anvendelse for fisk som transitteres i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift.

  § 9 Betaling for ytelser

  Betaling til agent som er godkjent etter denne forskrift for de tjenester virksomheten yter, fastsettes etter avtale mellom fartøy og agenten.

  § 10 Straff

  Overtredelse av bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 9 og lov 6. juni 2008 nr. 34 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) kapittel 12.

  § 11 Dispensasjon

  Fiskeridirektoratet kan når særlige grunner foreligger dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

  § 12 Endringskompetanse

  Nærings- og fiskeridepartementet kan gjøre endringer i denne forskrift.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter.

   JHM/EW