J-132-1999: Forskrift om forbud mot fiske av sild i Trondheimsfjorden

Gyldig fra: 23.06.1999

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot fiske av sild i Trondheimsfjorden

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har 23. juni 1999 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og §§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 29. oktober 1993, bestemt:

  I

  I forskrift av 10. september 1996 om forbud mot fiske av sild i Trondheimsfjorden, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, gjøres følgende endring:

  § 2 første ledd (endret) skal lyde:

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fisker som er ført på blad Aeller B i fiskermanntallet, fiske sild med garn. Fartøy må være registrert i merkeregisteret.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE AV SILD I TRONDHEIMSFJORDEN.

  Fiskeridepartementet har 10. september 1996 med hjemmel i § 4 i ov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og §§ 6 og 8 i ov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i isket, jfr. kgl. res. av 29. oktober 1993, bestemt:

  § 1. Forbud mot fiske.

  Det er forbudt å fiske sild i Trondheimsfjorden innenfor en rett inje mellom Frøsetskjær lykt og Rødberg lykt.

  § 2. Fiske med garn

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fisker som er ført på blad A eller B i fiskermanntallet, fiske sild med garn. Fartøy må være registrert i merkeregisteret.

  Fiskeridirektøren fastsetter tidspunktet for åpning av fisket.

  § 3. Vilkår for påmelding.

  Ingen kan delta i fisket som nevnt i § 2 uten å være påmeldt til Fiskeridirektoratets Kontrollverk, distrikt Trøndelag, PIR-Senteret, 7005 Trondheim.

  § 4 Bemyndigelse.

  Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift om største antall garn og forøvrig fastsette nærmere reguleringsbestemmelser og endringer som er nødvendige for å oppnå en hensiktsmessig
  avvikling av fisket. Fiskeridirektøren kan fastsette stopp i fisket når et tradisjonelt kvantum er oppfisket.

  § 5. Fritidsfiske.

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i området drives fiske til eget konsum med håndsnøre (hekling) og ett garn på inntil 30 meter regnet p.r. husstand. Det er forbudt å omsette fangsten.

  § 6. Straff.

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift eller bestemmelser fastsatt med hjemmel i denne forskrift eller medvirker hertil, straffes i henhold til bestemmelsen i § 53 i
  lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. eller § 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket.

  § 7. Ikrafttredelse.

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 3. juli 1996 om forbud mot fiske av sild i Trondheimsfjorden.

  TM/EB