Skjul søk

J-130-2017: Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

Erstatter: J-195-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.08.2017

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 28. august 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16.

   I

   I forskrift av 3. september 1998 nr. 859 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone, gjøres følgende endringer:

   § 2 (endret) skal lyde:

   Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29˚ 05' Ø drives fiske etter norsk vårgytende sild for fartøy som:

  1. har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i henhold til forskrift 6. desember 2016 nr. 1455 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2017 (deltakerforskriften) og
  2. har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3.

   Fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde, men under 150 m3 må søke dispensasjon hos Fiskeridirektoratet region Finnmark for å få delta i dette fisket.

   Når det gjelder fisket nevnt i første ledd kan Fiskeridirektoratet stoppe fisket, innskrenke eller utvide i tidsperioden det kan fiskes, og stenge av hele eller deler av området for fiske. 

   § 3 (endret) skal lyde:

   Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 28. august 2017 til og med 31. desember 2017 drives fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 70 ° 40,5'         Ø 21 ° 59,1'
  2. N 74 ° 4,73'         Ø 19 ° 5,76'

  Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

  3. N 72 ° 10,46'        Ø 10 ° 18,42'

  Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------

  Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. desember 2008 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 fastsatt følgende forskrift:

   § 1 Forbud

  Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fiske norsk vårgytende sild nordøst for en rett linje fra 72 grader 10,46 minutter nord, 10 grader 18,42 minutter øst til Darupskjæret 70 grader 40,5 minutter nord, 21 grader 59,1 minutter øst.

  § 2 Fiske innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjen

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29˚ 05' Ø drives fiske etter norsk vårgytende sild for fartøy som:

  1. har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i henhold til forskrift 6. desember 2016 nr. 1455 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2017 (deltakerforskriften) og
  2. har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3.

   Fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde, men under 150 m3 må søke dispensasjon hos Fiskeridirektoratet region Finnmark for å få delta i dette fisket.

   Når det gjelder fisket nevnt i første ledd kan Fiskeridirektoratet stoppe fisket, innskrenke eller utvide i tidsperioden det kan fiskes, og stenge av hele eller deler av området for fiske.
   

  § 3 Fiske nordøst for sperrelinjen

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 28. august 2017 til og med 31. desember 2017 drives fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  N 70 ° 40,5'         Ø 21 ° 59,1'
  2.  N 74 ° 4,73'         Ø 19 ° 5,76'

  Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

  3. N 72 ° 10,46'        Ø 10 ° 18,42'

  Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsom overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61 og 64. På samme måte straffes forsøk og medvirkning

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

   NWA/EW

  Publisert: 28.08.2017