Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-126-2008: Forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Erstatter: J-69-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.06.2008

Forskrift om endring i forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kgl. res. 6. juni 2008 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4,  og lov av 3. juli 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 1, 2, 4, 9 og 9a.

  I

  I forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann gjøres følgende endringer:

  Overskriften (endret) skal lyde:

  Forskrift om regulering ved fiske og fangst m.v. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  Hjemmelshenvisningen (endret) skal lyde:
  Fastsatt ved kgl. res 28. april 1978 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, og lov av 3. juli 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 1, 2, 4, 9 og 9a.

  § 1 nr. 13 (nytt) skal lyde:

  13. Bestemmelser om rapporteringsplikt vedrørende omlasting, landing, transport, oppbevaring og ved kontroll av omsetning av fisk.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske og fangst m.v. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  Fastsatt ved kgl. res 28. april 1978 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, og lov av 3. juli 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 1, 2, 4, 9 og 9a.

  § 1. Reguleringsfullmakter.

  Fiskeridepartementet gis fullmakt til å fastsette:

  1. Forbud mot å drive fiske i nærmere bestemte områder for å beskytte oppveksten av ungfisk og sikre rekruttering til bestandene.

  Forbudet gjelder hele året eller deler av året.

  2. Bestemmelser om redskapsreguleringer og minstemål for fisk.

  3. Største årlige tillatte fangstmengde og fiskeinnsats for hvert enkelt fiskeslag.

  Fangstmengden og fiskeinnsatsen kan på hensiktsmessig måte fordeles over året, og på land som kan delta i fisket.

  4. Bestemmelser om registrering og andre vilkår for å delta i fisket.

  5. Bestemmelser om maskevidde, dimensjoner og utforming av fiskeredskaper.

  6. Bestemmelser om tillatt bifangst.

  7. Forbud mot eller regulering av fangstmåter og bruk av redskaper.

  8. Forbud mot en bestemt anvendelse av fangsten.

  9. Forbud mot å ha bestemte redskaper om bord og oppbevaring av fiskeredskaper som ikke kan nyttes i det område fartøyet befinner seg.

  10. Bestemmelser om plikt til å ha og anvende bestemt utstyr for kontroll, rapportering og posisjonsbestemmelse. Departementet kan bestemme i hvilken utstrekning fartøy skal dekke kostnadene ved anskaffelse, installasjon og bruk av slikt utstyr.

  11. Bestemmelser om oppgaveplikt og rapporteringsplikt vedrørende fangstkvantum, fiskeslag, fangsttid, fangstområde, fiskeredskap o.l.

  12. Bestemmelser om gjennomføring av kontroll, herunder plikter for fartøyets fører/eier.

  13. Bestemmelser om rapporteringsplikt vedrørende omlasting, landing, transport, oppbevaring og ved kontroll av omsetning av fisk.

  § 2. Straff.

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift eller medvirkning til det, straffes etter § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 om Svalbard.

  § 3. Ikrafttredelse.

  Denne forskrift trer i kraft 15. mai 1978.

  HØ/EW