J-12-2018: Forskrift om lokal regulering av fisket etter torsk i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

Erstatter: J-58-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.01.2018

Forskrift om endring av forskrift om lokal regulering av fisket etter torsk i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 29. januar 2018 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 32.

   I

   I forskrift 9. mars 2010 om lokal regulering av fisket etter torsk i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane gjøres følgende endring:

   § 1 første ledd, bokstav c) (endret) skal lyde:

   Østenfor linjen Indre Lofnes – Bortneskar i samsvar med vedlagte kartskisse.

    II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -----------

   Forskrift om lokal regulering av fisket etter torsk i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.

  Fiskeridirektoratet har den 9. mars 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 32, fastsatt følgende forskrift:

  § 1. Fredning.

  I Bremanger kommune er det forbudt å benytte snurrevad i følgende områder:

   a) Innenfor linjen Mulehamnneset - Ramtongen i Sørgulenfjorden.
       b) Innenfor linjen Kjelkenes - Slenes i Midtgulenfjorden.
       c) Østenfor linjen Indre Lofnes - Bortneskar i samsvar med vedlagte kartskisse.
       d) Østenfor linjen Sleneset til Vissholmen i Bremangerpollen

  I områder som nevnt i første ledd er det videre forbudt å ha faststående redskap i sjøen fra kl 1500 på lørdager og dager før helligdager, til kl 1600 på søn- og helligdager.

  Fredningen i annet ledd gjelder ikke fritidsfiske med inntil ett garn på 30 meter, en line på inntil 100 angler og inntil 3 ruser.

  § 2. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft 10. mars 2010. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 4. oktober 1989 nr. 981 om regulering av fisket etter torsk i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane fylke.

  TH/EW

  Vedlegg: