Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-12-1988: Forskrift om forskottserstating ved skade på fiskeredskaper forårsaket av utenlandske trålere eller marinefartøyer fra NATO land

Gyldig fra: 24.01.1988

Forskrift om forskottserstating ved skade på fiskeredskaper forårsaket av utenlandske trålere eller marinefartøyer fra NATO land

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 25.1.1988 fastsatt følgende forskrifter:

  § 1

  Fiskeridepartementet kan etter søknad yte forskottserstatning ved skade på fiskeredskaper, forårsaket av utenlandske trålere eller marinefartøy fra NATO land. Erstatning kan gis når skadevoldende fartøy er identifisert og for hvert skadetilfelle hvor redskapenes erstatningsverdi er over kr 3.000,-.

  § 2

  Forskottserstatning utbetales ikke i følgende tilfeller:

  a) Ved skade på ringnot.
  b) Ved skade på drivgarn, unntatt for skade forårsaket av identifisert marinefartøy fra NATO land.
  c) Når redskapene ikke var forskriftsmessig merket eller når skadelidte selv kan ha skyld i det inntrufne.
  d) Når faststående redskaper er satt ut i et trålfelt.

  § 3

  Søknaden skal sendes Fiskeridirektøren. Redskapstapet må være anmeldt til politiet unntatt ved overseiling av drivgarn, som meldes til vedkommende fiskerisjef. Politirapporten skal vedlegges søknaden om forskottserstatning. Så snart politirapporten foreligger vurderer Fiskeridirektøren saksforholdet og foretar erstatningsberegning.

  Det skal oppgis hvem som er eier av de redskaper som er tapt.

  § 4

  Finner Fiskeridepartementet at vilkårene for forskottserstatning er til stede, blir denne å utbetale av Fiskeridirektøren.

  Vedkommende trålernemnd skal underrettes om utbetalingen.

  § 5

  Ved utbetaling av forskottserstatning skal det tas forbehold om tilbakebetaling.

  § 6

  Fiskeridepartementet kan frafalle krav om tilbakebetaling etter § 5, når erstatning ikke oppnås hos skadevolderen. Er det etter forskottsutbetalingen klarlagt at søknaden om forskottserstatning skulle ha vært avslått i medhold av § 2 skal kravet bare frafalles når særlige forhold foreligger og søkeren ikke er betalingsdyktig.

  § 7

  Fiskeridepartementets vedtak etter disse forskriftene kan ikke påklages, jfr. kgl.res. av 19. januar 1979.

  § 8

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 15. januar 1981 J-13-81 om forskottserstatning ved skade på fiskeredskaper forårsaket av
  utenlandske trålere m.v.

  HEO/TAA