Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-119-2020: Forskrift om utførselsregulering av fisk og fiskevarer fra sportsfiske.

Gyldig fra: 01.01.2021

Forskrift om utførselsregulering av fisk og fiskevarer fra sportsfiske

Innholdsfortegnelse:

  Forskriften er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. juli 2020 med hjemmel i  lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. delegeringsvedtak 17. juli 1998 nr. 618 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 22 og § 59.

  I

  I forskrift 1. juni 2006 nr. 570 om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske gjøres følgende endringer:

  Forskriftens navn (endret) skal lyde:

  Forskrift om utførselsregulering av fisk og fiskevarer fra sportsfiske

  § 2 (endret) skal lyde:

  § 2.Utførselsregulering

  Det er ikke tillatt å føre ut av landet fisk eller fiskevarer, inkludert bearbeidede produkter, herunder fiskefilet. Den som kan dokumentere at fisken eller fiskevaren, inkludert bearbeideprodukter, herunder fiskefilet, er fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter, jf. forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om turistfiskevirksomheter, kan likevel føre ut 18 kg, inntil to ganger i løpet av kalenderåret. Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes ikke dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende. Videre omfattes heller ikke fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og dette kan dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel.

  Ved overtredelse kan all fisk og alle fiskevarer som søkes ført ut av landet, beslaglegges, med mindre det dreier seg om fisk eller fiskevarer som kan føres ut i medhold av første ledd tredje eller fjerde punktum.

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------

  Forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske.

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 6. juni 2008 med hjemmel i lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering §§ 1 og 3, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 618 om delegering av myndighet etter lov om innførsle- og utførsleregulering §§ 1 og 3.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder fangst fra sportsfiske i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone utenfor det norske fastland.

  Forskriften gjelder ikke fangst av laks, ørret, røye eller ferskvannsfisk.

  § 2 Utførselskvote

  Det er ikke tillatt å føre ut av landet fisk eller fiskevarer, inkludert bearbeidede produkter, herunder fiskefilet. Den som kan dokumentere at fisken eller fiskevaren, inkludert bearbeideprodukter, herunder fiskefilet, er fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter, jf. forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om turistfiskevirksomheter, kan likevel føre ut 18 kg, inntil to ganger i løpet av kalenderåret. Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes ikke dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende. Videre omfattes heller ikke fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og dette kan dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel.

  Ved overtredelse kan all fisk og alle fiskevarer som søkes ført ut av landet, beslaglegges, med mindre det dreier seg om fisk eller fiskevarer som kan føres ut i medhold av første ledd tredje eller fjerde punktum.

  § 3 Kontrollinstans

  Tollvesenet fører kontroll med at fisk ikke føres ut av landet i strid med denne forskrift.

  Tollvesenet kan ta beslag og anmelde til politiet med påstand om inndragning.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.