Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-117-2024: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2024

Erstatter: J-95-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.07.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. juli 2024 med hjemmel i forskrift 19. desember 2023 nr. 2197 om regulering av fisket etter makrell i 2024 § 28.

  I

  I forskrift 19. desember 2023 nr. 2197 om regulering av fisket etter makrell i 2024 gjøres følgende endringer:

  § 2 første og andre ledd (endret) skal lyde:

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 211 827 tonn makrell i Norges territorialfarvann, Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantumet avsettes 955 til forsknings- og undervisningskvoter, 1 300 tonn til agn og 519 tonn til rekrutteringskvoter for fartøy i lukket kystgruppe og 200 tonn til rekrutteringskvoter for fartøy i åpen kystgruppe.

  Av totalkvoten kan 6 600 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone og 123 330 tonn i Storbritannias økonomiske sone.

  § 3 (endret) skal lyde:

  § 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy
  Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 147 427 tonn makrell, hvorav 87 647 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  Små ringnotfartøy kan fiske og lande inntil 13 434 tonn makrell, hvorav 7 933 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  § 4 (endret) skal lyde:

  § 4 Gruppekvote for trålfartøy
  Fartøy med makrelltråltillatelse kan fiske og lande inntil 8 354 tonn makrell til konsum, hvorav 4 933 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  § 5 (endret) skal lyde:

  § 5 Gruppekvoter for kystfartøy
  Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen og ikke-merkeregistrerte fartøy med adgang til å delta i fisket med landnot, kan fiske og lande inntil 40 157 tonn makrell, hvorav:

  1. fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande inntil 39 407 tonn, hvorav 22 816 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone. Gruppekvoten inkluderer 519 tonn til rekrutteringsordningen.
  2. fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande innenfor en avsetning på 650 tonn.
  3. Ikke-merkeregistrerte fartøy med adgang til å delta i fiske med landnot, kan fiske og lande inntil 100 tonn.

  § 7 femte ledd (endret) og sjette ledd (nytt) skal lyde:

  Kvoteenheten for fartøy med ringnottillatelse er 3,86 tonn. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 2,07 fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  Kvoteenheten for små ringnotfartøy er 3,86 tonn. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1,93 fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  § 9 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Kvoteenheten er 0,76 tonn. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,43 fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  § 12 første og andre ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta makrell:

  Hjemmelslengde

  Deltakeradgang

  Kvotefaktor

  Fartøykvote (garantert) for alle fartøy (tonn)

  Maksimalkvote for fartøy med st. l. og hj. l. under 15 meter (tonn)

   
    
    

  0-9,99

  Garn og snøre

  1,3544

  31,53

  63,06

    

  Not

  1,4246

  33,16

  66,33

    

  10-12,99

  Garn og snøre

  2,3701

  55,17

  110,35

    

  Not

  1,8129

  42,20

  84,41

    

  13-14,99

  Garn og snøre

  2,3701

  55,17

  110,35

    

  Not

  4,9777

  115,88

  231,75

    

  15-17,99

  Garn og snøre

  2,8847

  67,15

     

  Not

  7,0565

  164,27

     

  18-21,35

  Garn og snøre

  2,8847

  67,15

     

  Not

  11,0682

  257,66

     

   

  Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten er 23,279 tonn. For fartøy med største lengde og hjemmelslengde under 15 meter er kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten satt til 46,558 tonn. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 13,86 fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  § 17 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som har rekrutteringskvotebonus tildelt i medhold av forskrift om tildeling av rekrutteringskvotebonus kan fiske og lande en garantert kvote på 34 tonn.

  II


  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2024

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 27, § 36, § 37 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2024.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 211 827 tonn makrell i Norges territorialfarvann, Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantumet avsettes 955 til forsknings- og undervisningskvoter, 1 300 tonn til agn og 519 tonn til rekrutteringskvoter for fartøy i lukket kystgruppe og 200 tonn til rekrutteringskvoter for fartøy i åpen kystgruppe.

  Av totalkvoten kan 6 600 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone og 123 330 tonn i Storbritannias økonomiske sone.

  Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt i forskriften for fiske i Færøyenes fiskerisone.

  § 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy

  Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 147 427 tonn makrell, hvorav 87 647 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  Små ringnotfartøy kan fiske og lande inntil 13 434 tonn makrell, hvorav 7 933 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  § 4 Gruppekvote for trålfartøy

  Fartøy med makrelltråltillatelse kan fiske og lande inntil 8 354 tonn makrell til konsum, hvorav 4 933 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  § 5 Gruppekvoter for kystfartøy

  Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen og ikke-merkeregistrerte fartøy med adgang til å delta i fisket med landnot, kan fiske og lande inntil 40 157 tonn makrell, hvorav:

  1. fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande inntil 39 407 tonn, hvorav 22 816 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone. Gruppekvoten inkluderer 519 tonn til rekrutteringsordningen.
  2. fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande innenfor en avsetning på 650 tonn.
  3. Ikke-merkeregistrerte fartøy med adgang til å delta i fiske med landnot, kan fiske og lande inntil 100 tonn.

  § 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

  Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum.

  Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret.

  Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn 10 % av en gruppekvote ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til andre fartøygrupper.

  Gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår som beskrevet i første og andre ledd.

  Bestemmelsene i første til fjerde ledd gjelder ikke for gruppekvoten nevnt i § 5 bokstav c for ikke-merkeregistrerte fartøy med adgang til å delta i fisket med landnot.

  Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen

  § 7 Fartøykvoter

  Fartøy med ringnottillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

  1500 hl +

  40 % av konsesjonskapasiteten fra

  0-4000 hl

   

  30 % av konsesjonskapasiteten fra

  4000-6000 hl

   

  20 % av konsesjonskapasiteten fra

  6000-10 000 hl

   

  10 % av konsesjonskapasiteten

  over 10 000 hl

  Kvotefaktoren blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

  For små ringnotfartøy med hjemmelslengde mellom 21,35 og 28 meter legges fastsatt kvotefaktor per 19. november 2006 til grunn for utregning av fartøykvoten.

  Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Kvoteenheten for fartøy med ringnottillatelse er 3,86 tonn. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 2,07 fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  Kvoteenheten for små ringnotfartøy er 3,86 tonn. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1,93 fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  § 8 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

  Fartøy med ringnottillatelse og små ringnotfartøy kan overfiske fartøykvoten tildelt etter
  §7 med inntil 10 % i 2024. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2025. Dersom fartøykvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2024, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2025 med mindre departementet senest i reguleringen for 2025 bestemmer noe annet. Fartøy som benyttet adgangen til kvotefleksibilitet over årsskiftet i 2023 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2024.

  Fartøy som i 2024 benytter slumpfiskeordningen i henhold til forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

  Kapittel 3. Fiske i trålgruppen

  § 9 Fartøykvoter

  Fartøy med makrelltråltillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

  50 tonn +

  50 % av bruttotonnasje fra

  0 – 100

   

  40 % av bruttotonnasje fra

  101 – 200

   

  30 % av bruttotonnasje fra

  201 – 300

   

  20 % av bruttotonnasje fra

  301 – 400

   

  10 % av bruttotonnasje fra

  401 – 600

  Ved beregning av fartøyets kvotefaktor gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting- eller ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

  Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Kvoteenheten er 0,76 tonn. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,43 fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  Fartøy med makrelltråltillatelse som deltar som ringnotfartøy eller som kystfartøy, kan ikke delta i trålgruppens fiske etter makrell.

  § 10 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

  Fartøy med makrelltråltillatelse kan overfiske fartøykvoten tildelt etter § 9 med inntil 10 % i 2024. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2025. Dersom fartøykvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2024, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2025 med mindre departementet senest i reguleringen for 2025 bestemmer noe annet. Fartøy som benyttet adgangen til kvotefleksibilitet over årsskiftet i 2023 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2024.

  Fartøy som i 2024 benytter slumpfiskeordningen i henhold til forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

  § 11 Partråling

  Uten hinder av forbudet i §§ 20 og 21 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

  1. Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.
    
  2. Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.
    
  3. Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.
    
  4. Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.
    
  5. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av kvoteåret. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.


  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Klagesaksenheten i Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Kapittel 4. Fiske i kystfartøygruppen

  § 12 Fartøy- og maksimalkvoter for fartøy i lukket gruppe

  Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta makrell:

  Hjemmelslengde

  Deltakeradgang

  Kvotefaktor

  Fartøykvote (garantert) for alle fartøy (tonn)

  Maksimalkvote for fartøy med st. l. og hj. l. under 15 meter (tonn)

   
    
    

  0-9,99

  Garn og snøre

  1,3544

  31,53

  63,06

    

  Not

  1,4246

  33,16

  66,33

    

  10-12,99

  Garn og snøre

  2,3701

  55,17

  110,35

    

  Not

  1,8129

  42,20

  84,41

    

  13-14,99

  Garn og snøre

  2,3701

  55,17

  110,35

    

  Not

  4,9777

  115,88

  231,75

    

  15-17,99

  Garn og snøre

  2,8847

  67,15

     

  Not

  7,0565

  164,27

     

  18-21,35

  Garn og snøre

  2,8847

  67,15

     

  Not

  11,0682

  257,66

     

   

  Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten er 23,279 tonn. For fartøy med største lengde og hjemmelslengde under 15 meter er kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten satt til 46,558 tonn. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 13,86 fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

  Fartøy med adgang til å delta i fisket med garn og snøre med største lengde på eller over 15 meter kan fiske og lande en maksimalkvote tilsvarende fartøy under 15 meter største lengde og hjemmelslengde, jf. første og annet ledd, dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • Fartøyet kan ikke fiske med not eller trål i perioden mellom 1. januar 2024 og 31. desember 2024.
  • Før fartøyets første tur i fisket etter makrell skal Fiskeridirektoratet ha mottatt påmelding på e-post til postmottak@fiskeridir.no. Påmeldingen skal inneholde navn på fartøy, registreringsnummer, kontaktinformasjon til fartøyet og informasjon om at fartøyet melder seg på maksimalkvoteregulert garn- og snørefiske etter makrell.

  Forbudet mot fiske med not eller trål i perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2024 som følger av tredje ledd gjelder også ved senere salg, tildeling av adgang til å delta til erstatning for tilsvarende deltakeradgang eller utskifting av fartøy etter deltakerforskriften §§ 48, 50 og 51. 

  § 13 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

  Etter at maksimal- og fartøykvoten som tildeles etter § 12 er utnyttet, kan det enkelte fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter fiske og lande inntil 10 % av fartøykvoten i 2024. Fartøy som benytter denne adgangen i 2024 blir belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2025.

  Fartøy med hjemmelslengde under 15 meter og største lengde på eller over 15 meter, samt fartøy med hjemmelslengde på eller over 15 meter, kan overfiske fartøykvoten tildelt etter § 12 med inntil 10 % i 2024. Fartøy som benytter denne adgangen i 2024 vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2025. Dersom fartøykvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2024, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2025. Adgangen til å overføre inntil 10 % ufisket kvantum til neste år er betinget av at det er registrert fangst på fartøyets deltakeradgang i inneværende år.

  Fartøy som benyttet adgangen til kvotefleksibilitet over årsskifte på fartøynivå 2023 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2024.

  § 14 Redskapsfleksibilitet

  Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med not kan også fiske notkvoten med garn og snøre. Tilsvarende kan fartøy med adgang til å delta med garn og snøre fiske denne kvoten med not.

  § 15 Strukturkvoteordningen

  Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

  § 16 Fiske med snurrevad

  Det er forbudt å fiske etter makrell med snurrevad i andre områder enn i Skagerak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  Fiskeridirektoratet kan som en prøveordning gi dispensasjon fra forbudet i første ledd for fartøy i lukket gruppe for fiske innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene mellom N 58° 45` og N 58° 06,50` og vest for følgende 9 linjer:

  1. N 58° 28,50` Ø 005° 51,66`
   N 58° 28,53` Ø 005° 51,35`
    
  1. N 58° 27,27` Ø 005° 53,42`
   N 58° 27,88` Ø 005° 52,87`
    
  2. N 58° 24,50` Ø 006° 00,57`
   N 58° 24,50` Ø 005° 57,87`
    
  3. N 58° 19,90` Ø 006° 13,00`
   N 58° 20,04` Ø 006° 12,02`
    
  4. N 58° 19,41` Ø 006° 15,75`
   N 58° 19,42` Ø 006° 15,11`
    
  5. N 58° 18,63` Ø 006° 19,70`
   N 58° 18,63` Ø 006° 19,38`
    
  6. N 58° 16,54` Ø 006° 22,97`
   N 58° 16,67` Ø 006° 22,67`
    
  7. N 58° 14,70` Ø 006° 31,74`
   N 58° 14,92` Ø 006° 31,83`
    
  8. N 58° 10,68` Ø 006° 37,43`
   N 58° 12,66` Ø 006° 32,93`

  Søknad om dispensasjon etter annet ledd sendes til postmottak@fiskeridir.no og må inneholde informasjon om fartøyets navn, kallesignal, registreringsnummer, kontaktinformasjon til den som er ansvarlig for fisket samt informasjon om tid og sted for fisket.

  Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans.

  § 17 Fartøykvote for fartøy i åpen gruppe

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil 20 tonn makrell.

  Fartøy som har rekrutteringskvotebonus tildelt i medhold av forskrift om tildeling av rekrutteringskvotebonus kan fiske og lande en garantert kvote på 34 tonn.

  § 18 Kvote for ikke-merkeregistrert fartøy som fisker makrell med landnot

  Den som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert, jf. forskrift 10. februar 2011 nr. 593 om fiske med landnot ved fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert, kan fiske og lande inntil 15 tonn makrell. Garantert kvantum er 5 tonn. Fisket etter første punktum stoppes med virkning fra og med lørdag 15. juli 2024 klokken 15.00. Siste frist for innmelding er lørdag 15. juli 2024 klokken 23.00. 

  § 19 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

  Fartøy under 13 meter største lengde som ved utskifting eller ombygging får endret største lengde, får kvoten beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

  Fartøy på eller over 13 meter største lengde som ved utskiftning eller ombygging får endret største lengde, får kvoten beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 9. juli 1998, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

  Kapittel 5. Fellesbestemmelser

  § 20 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 21 Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås.

  Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst.

  § 22 Kvotesamarbeidsordning for kystfartøy i lukket gruppe

  Uten hinder av forbudene i § 20 og § 21 kan to fartøy i lukket gruppe som ikke fyller vilkårene for å få tildelt strukturkvote etter forskrift 7. november nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og som er under 15 meter største lengde inngå et kvotesamarbeid på følgende vilkår:

  1. Fiskeridirektoratet må ha mottatt skriftlig melding om kvotesamarbeid senest 1 virkedag før fisket tar til. Det må også gis melding ved endringer i kvotesamarbeidet. Pliktige meldinger skal sendes på eget skjema tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider.
  1. Fartøyene har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter makrell.
  1. Ved kvotesamarbeid mellom ulike eiere må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i 2022 eller 2023 og kvotebelastet et fartøy i ett av årene. Ved kvotesamarbeid med egne fartøy må eieren ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2022 eller 2023 og kvotebelastet to fartøy i ett av årene.

  I anvendelsen av bokstav c legges eierbegrepet i deltakerforskriften § 2 bokstav a til grunn.

  1. Fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller sluttseddel. Dersom fartøyene har ulike eiere må begge fartøyeierne stå om bord under fisket og begge fartøyeierne må underskrive landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut seddel med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fisket og hvilket fartøy i kvotesamarbeidet som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av makrell, samt bifangst, som skal føres på det enkelte fartøyet i kvotesamarbeidet. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet om at eier må stå om bord dersom:
  1. eier har tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet medfører at eier ikke kan stå om bord i fartøyet under utøvelse av fangst, eller
  2. eier er gravid eller har født barn for mindre enn to år siden, eller er i foreldrepermisjon, eller har omsorg for barn med langvarig sykdom, eller
  3. eier er forhindret fra å stå om bord i fartøyet under utøvelse av fangst på grunn av sykdom eller skade som vil kreve langvarig rehabilitering, eller
  4. eier er i vernepliktig førstegangstjeneste.

  Der et fartøy eies av flere sammen, er det tilstrekkelig at en av disse fyller pliktene som fremgår av bokstav d første punktum.

  1. Det passive fartøyet i kvotesamarbeidet kan ikke drive fiske eller lande fangst i den tiden fartøyene er påmeldt kvotesamarbeidet. Det er ikke adgang til å veksle mellom hvilket fartøy som er aktivt og hvilket fartøy som er passivt i kvotesamarbeidet.
    
  2. Fartøy kan bare delta i ett kvotesamarbeid i løpet av kvoteåret. Ved utskiftning trer erstatningsfartøyet inn i utskiftningsfartøyets kvotesamarbeid i den utstrekning erstatningsfartøyet fyller vilkårene for dette. Deltagelse i kvotesamarbeidsordningen er ikke til hinder for deltagelse i samfiskeordningen etter høstingsforskriften § 34 flg. Et påmeldt kvotesamarbeid kan kanselleres dersom det ikke er landet fangst på hverken det aktive eller det passive fartøyet i perioden som ifølge påmelding er avsatt til kvotesamarbeid. For å kansellere et kvotesamarbeid må det sendes melding til

  § 23 Bifangst

  Det er ikke tillatt å ha bifangst av makrell ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når bifangsten kan avregnes fartøyets makrellkvote.

  Videre kan fartøy som ikke har adgang til å delta i fisket etter makrell ha bifangst av makrell i følgende fiskeri:

  1. I fisket etter sild er det tillatt med inntil 10 % i vekt av makrell i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.
  2. I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.

  § 24 Kvotebelastning som følge av fangst utover kvote

  Fartøy som i 2023 benyttet seg av kvotefleksibilitetsordningen i §§ 8, 10 eller 13, vil i 2024 bli kvotebelastet for det overfisket som kan inndras i medhold av havressursloven § 54.

  § 25 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Klagesaksenheten i Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 26 Meldeplikt ved sprenging av not

  Fartøy som fisker med not skal melde fra om notsprenging på eget skjema til Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

  § 27 Stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, bifangst og innblanding

  Fiskeridirektoratet kan ved fare for neddreping, bifangst og innblanding av makrell under minstemål, i alle områder hvor det fiskes etter makrell, stenge og gjenåpne områder for fiske. Fiskeridirektoratet kan også sette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket.

  § 28 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel 6. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 29 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 30 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 31 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2024 og gjelder til og med 31. desember 2024.

  -----

  KOO/EW