J-115-2015: Forskrift 26. mai 2015 om plikt til å gi opplysninger om drift av fiske- og fangstfartøy

Gyldig fra: 26.05.2015

Forskrift 26. mai 2015 om plikt til å gi opplysninger om drift av fiske- og fangstfartøy

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26. mai 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 57 og 58.

  § 1 Formål

  Formålet med denne forskriften er å gi Fiskeridirektoratet mulighet til å utarbeide lønnsomhets­undersøkelser, utvikle forvaltningsstrategier og legge til rette for en best mulig forvaltning av ressursene.

  § 2 Virkeområde

  Forskriften gjelder eier og bruker av norske fiske- og fangstfartøy.

  § 3 Opplysninger om drift

  Fartøyeier eller bruker av fiske- og fangstfartøy skal når Fiskeridirektoratet bestemmer det sende regnskapsopplysninger og andre opplysninger om fartøyets drift til Fiskeridirektoratet innen nærmere fastsatt frist.

  Opplysningene skal leveres i henhold til skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  § 4 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om hvilke driftsopplysninger som skal gis og hvordan disse skal sendes inn.

  § 5 Tvangsmulkt

  For å sikre at pålegg gitt i medhold av denne forskriften blir fulgt, kan Fiskeridirektoratet ilegge den ansvarlige løpende tvangsmulkt.

  § 6 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HR/EW