Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-112-2024: Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften)

Erstatter: J-199-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.06.2024

Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften)

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 28. juni 2024 med hjemmel i forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 33, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 34, 35, 36, 37, 39, 43 og 59.

  I

  I forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske og fangstfartøy gjøres følgende endringer:

   

  § 1 første ledd (endret) skal lyde:

  Formålet med forskriften er å sikre en effektiv regulering av fiskeriene. Forskriften skal videre legge til rette for en effektiv og troverdig kontroll med at de som havressursloven gjelder for etterlever reglene som er fastsatt i eller i medhold av loven og annen lovgivning om deltakelse, leting etter og uttak, omsetning, produksjon, innførsel og utførsel av viltlevende marine ressurser. Forskriften skal også sikre at Norge som flaggstat kan kontrollere og overvåke den høstingsaktivitet norske fiske- og fangstfartøy utfører. Forskriften skal også sikre datagrunnlag for statistikk- og forskningsformål.

  § 2 endres tittelen slik:

  § 2. Virkeområde

  § 2 (endret) skal lyde:

  Forskriften gjelder norske fiske- og fangstfartøy opplistet i §§ 8, 10 og 18. Når et fiske- og fangstfartøy er pålagt rapportering etter nevnte bestemmelser gjelder kravet til rapportering uavhengig av hvor fartøyene befinner seg, herunder i farvann under norsk jurisdiksjon, i farvann utenfor noen stats jurisdiksjon eller i farvann under andre staters jurisdiksjon.

  § 26 gjelder for enhver som tar imot fisk som landes i Norge.

  § 5 tredje ledd gjelder for leverandører av elektroniske rapporteringssystemer.

  § 3. Definisjoner (ny) skal lyde:

  I denne forskriften menes med:

  1. fiske- og fangstfartøy (fiskeflåten): ethvert fartøy som er utstyrt for eller driver høstingsaktivitet i ervervsøyemed, og norske fartøy som bistår norske og utenlandske fiske- og fangstfartøy, herunder transportfartøy som mottar fangst, lete- og forsøksfartøy og fartøy som utfører enhver form for bistand og forsyning.
  2. høstingsaktivitet: all høsting og annen utnyttelse av viltlevende marine ressurser, herunder annen aktivitet som har sammenheng med høsting og annen utnyttelse av fangst, så som leting etter, omlasting, levering, landing, mottak, transport, oppbevaring, produksjon og omsetning av viltlevende marine ressurser. Gjenfangst og utfisking regnes også som høstingsaktivitet etter denne forskriften. Med gjenfangst og utfisking forstås fiske og fangst av ikke-viltlevende marine ressurser som har sluppet løs, samt fiske og fangst av uønskede marine ressurser.
  3. omlasting: enhver overføring av fangst på havet fra et fartøy til et annet fartøy, herunder også føring til og fra lås, steng, samleteiner mv.
  4. fisk: viltlevende marine ressurser.

  Nåværende § 7 slettes.

  Nåværende §§ 3 til 6 endres til §§ 4 til 7.

  § 4 (endret) skal lyde:

  Norske fiske- og fangstfartøy som omfattes av § 8 skal ha posisjonsrapporteringsutstyr om bord som tilfredsstiller kravene i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr.     

  Dersom et fiskefartøy under 15 meter største lengde kun benyttes innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen er det ikke krav om å ha abonnement for kommunikasjon via satellitt. Dette gjelder ikke for fartøy på eller over 12 meter største lengde som driver fiske og fangst utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at dataene ikke blir endret, at antenner som er tilkoblet posisjonsrapporteringsutstyret ikke blokkeres, at strømforsyningen til posisjonsrapporteringsutstyret ikke brytes og at posisjonsrapporteringsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

  § 8 endres tittelen slik:

  § 8. Krav om posisjonsrapportering

  § 8 (endret) skal lyde:

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy:

  1. på eller over 10 meter største lengde, uavhengig av aktivitet og hvor de befinner seg,
  2. fra 8,00 til 9,99 meter fra og med 1. januar 2025, uavhengig av aktivitet og hvor de befinner seg,
  3. uavhengig av størrelse, som oppholder seg i farvann utenfor noen stats jurisdiksjon,
  4. uavhengig av størrelse, som høster tare, uavhengig av hvor de befinner seg.

  Fartøy som nevnt i første ledd skal minst hvert 10. minutt automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet kan innhente melding om posisjonen for det enkelte fartøy med høyere frekvens enn angitt i denne bestemmelsen.

  Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger:

  a.  Entydig identifikasjon av fartøyet,
  b.  fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,
  c.  dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
  d.  fart og kurs i rapporteringsøyeblikket og
  e.  identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes

  Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes en gang hver tolvte time frem til endring av posisjon. Dette gjelder ikke dersom fartøyet oppholder seg i fiskevernsonen ved Svalbard eller andre farvann hvor det er krav om hyppigere rapportering.

  Kapittel III endres kapitteloverskriften til:

  Kapittel III. Rapportering om høstingsaktivitet

  § 10 endres tittelen slik:

  § 10. Virkeområde for rapportering om høstingsaktivitet

  § 10 (endret) skal lyde:

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy:

  1. på eller over 10 meter største lengde, uavhengig av hvor de befinner seg,
  2. fra 8,00 til 9,99 meter fra og med 1. januar 2025, uavhengig av hvor de befinner seg,
  3. uavhengig av størrelse, som oppholder seg i farvann utenfor noen stats jurisdiksjon,
  4. uavhengig av størrelse, som utfører høstingsaktivitet i britisk sone,
  5. uavhengig av størrelse, som høster tare, uavhengig av hvor de befinner seg.

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder bare dersom høstingsaktivitet skal utføres etter havneavgang og før neste havneanløp. Fartøy omfattet av krav til å sende melding om havneavgang kan ikke utføre høstingsaktivitet før melding om havneavgang er sendt som beskrevet i § 11, jf. § 6.

  Fartøy som kun benyttes til omlasting er unntatt fra kravet om å sende melding om fangst, jf. § 12.

  § 11 tredje ledd, dataelementet AC (endret) skal lyde:

  Høstingsaktivitet

  AC

  P

  Planlagt hovedaktivitet for turen skal oppgis i samsvar med koder angitt i vedlegg 6.

  § 12 åttende ledd første setning (endret) skal lyde:

  Dersom høstingsaktivitet (Blokk A – Dataelement AC) angis som SET skal kun blokk A rapporteres.

  § 12 niende ledd, blokk A, dataelementet AC (endret) skal lyde:

  Høstingsaktivitet

  AC

  P

  Fartøyets hovedaktivitet innenfor tidsrommet det rapporteres for i denne melding skal oppgis i samsvar med koder angitt i vedlegg 6.

  § 12 niende ledd, blokk B, dataelementet ZO (endret) skal lyde:

  Start sone

  ZO

  P

  Sonen hvor fiskeoperasjonen gjennomføres (LT, LG) skal oppgis. Sonen skal oppgis i samsvar med ISO alfa-3 koder angitt i vedlegg 4.

  Ny DCA-melding må sendes ved fiske i flere soner. En DCA-melding kan ikke inneholde rapportering fra flere soner.

  § 12 niende ledd, blokk B, dataelementet CA (endret) skal lyde:

  Fangst

  CA

  P

  Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på artskode (FAO-kode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO-kode) og antall. Bifangst av levende koraller og levende svamper føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO-kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal fangst av tare føres under denne koden.

  Fartøy med største lengde under 15 meter som fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  Oversikt over FAO-koder for fisk, sjøpattedyr, sjøfugl, levende koraller, levende svamper og tare finnes på www.fiskeridir.no.

  Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon.

  Ved fangst av makrellstørje (artskode (FAO-kode) BFT) skal det i tillegg til kilo rund vekt angis antall individer i dataelementet NI i blokk B for hver fangstoperasjon.

  § 12 niende ledd, blokk B, dataelementet NI (nytt) skal lyde:

  Antall individ

  NI

  PD

  Ved fangst av makrellstørje (artskode (FAO-kode) BFT) skal det i tillegg til kilo rund vekt angis antall individer for hver fangstoperasjon.

   

  § 18 endres tittelen slik:

  § 18. Virkeområde

  § 18 første ledd (endret) skal lyde:

  Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy som foretar omlasting som beskrevet i § 3, herunder fartøy som foretar omlasting av tare. Bestemmelsene gjelder uavhengig av hvor fartøyene befinner seg, jf. § 2.

  § 18 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Norske fiske- og fangstfartøy kan bare foreta omlasting til andre norske fiske- og fangstfartøy og til fartøy som har fisketillatelse i henhold til forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 4 og som er fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island, og Storbritannia, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  § 18 fjerde ledd slettes.

  § 19 andre ledd tredje setning (endret) skal lyde:

  Dersom fiskeoperasjonen og lås- eller stengsetting, eller overføring til samleteiner, er en sammenhengende aktivitet, skal melding om omlasting sendes så snart som mulig etter at lås- eller stengsetting eller overføring til samleteiner er gjennomført.

  § 19 tredje ledd (nytt) skal lyde:

  Omlasting av fisk fanget i NEAFC sitt reguleringsområde kan bare starte etter at mottakerfartøyet har innhentet tillatelse til omlasting fra Fiskeridirektoratet. Det samme gjelder for fisk fanget utenfor dette området og som skal lastes om innenfor området.

  § 19 tredje til femte ledd endres til nytt fjerde til sjette ledd.

  § 21 andre ledd (endret) skal lyde:

  Meldinger angitt i dette kapittelet sendes via det elektroniske rapporteringssystemet (ERS), jf. § 5, med Havforskningsinstituttet som meldingsmottaker.

  § 22 andre ledd, dataelement «fiskeriaktivitet» (endret) skal lyde:

  Høstingsaktivitet

  AC

  P

  Se vedlegg 6

  § 23 andre ledd, dataelement «fiskeriaktivitet» (endret) skal lyde:

  Høstingsaktivitet

  AC

  P

  Fartøyets hovedaktivitet. Se vedlegg 6.

   

  I vedlegg 4 endres tittelen slik:

  Vedlegg 4. Forklaring til § 12 om angivelse av soner i blokk B i melding om fangst

  Vedlegg 4 (endret) skal lyde:

  Ved rapportering av start sone (dataelement ZO) i blokk B i melding om fangst, jf. § 12, skal følgende ISO alfa-3 koder benyttes:

   

  Sone Kode
  Norges økonomiske soneNOR 
  Fiskevernsonen ved Svalbard XSV
  Svalbards territorialfarvann XSI
  Fiskerisonen ved Jan Mayen XJM
  Skagerrak     XSK
  EU-sonen XEU
  Russisk soneRUS
  Grønlandsk sone GRL
  Færøysk sone FRO
  Islandsk sone    ISL
  Britisk soneGBR
  NEAFC-området XNE
  NAFO-området XNW
  CCAMLR-områdetXCA

   

  I vedlegg 6 endres tittelen slik:

  Vedlegg 6. Høstingsaktivitet (AC)

  Vedlegg 6 beskrivelse (endret) skal lyde:

  Fartøyets hovedhøstingsaktivitet

  Vedlegg 6, dataelement INW (endret) skal lyde:

  INW

  Ingen aktivitet

  INW kan anvendes når det ikke er høstingsaktivitet på grunn av værforhold.

   

  II

  Endringene trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------------

  Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften)

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 21. desember 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 34, 35, 36, 37, 39, 43 og 59.

  Kapittel I. Generelle bestemmelser

  § 1. Formål

  Formålet med forskriften er å sikre en effektiv regulering av fiskeriene. Forskriften skal videre legge til rette for en effektiv og troverdig kontroll med at de som havressursloven gjelder for etterlever reglene som er fastsatt i eller i medhold av loven og annen lovgivning om deltakelse, leting etter og uttak, omsetning, produksjon, innførsel og utførsel av viltlevende marine ressurser. Forskriften skal også sikre at Norge som flaggstat kan kontrollere og overvåke den høstingsaktivitet norske fiske- og fangstfartøy utfører. Forskriften skal også sikre datagrunnlag for statistikk- og forskningsformål.

  § 2. Virkeområde

  Forskriften gjelder norske fiske- og fangstfartøy opplistet i §§ 8, 10 og 18. Når et fiske- og fangstfartøy er pålagt rapportering etter nevnte bestemmelser gjelder kravet til rapportering uavhengig av hvor fartøyene befinner seg, herunder i farvann under norsk jurisdiksjon, i farvann utenfor noen stats jurisdiksjon eller i farvann under andre staters jurisdiksjon.

  § 26 gjelder for enhver som tar imot fisk som landes i Norge.

  § 5 tredje ledd gjelder for leverandører av elektroniske rapporteringssystemer.

  § 3. Definisjoner

  I denne forskriften menes med:

  1. fiske- og fangstfartøy (fiskeflåten): ethvert fartøy som er utstyrt for eller driver høstingsaktivitet i ervervsøyemed, og norske fartøy som bistår norske og utenlandske fiske- og fangstfartøy, herunder transportfartøy som mottar fangst, lete- og forsøksfartøy og fartøy som utfører enhver form for bistand og forsyning.
  2. høstingsaktivitet: all høsting og annen utnyttelse av viltlevende marine ressurser, herunder annen aktivitet som har sammenheng med høsting og annen utnyttelse av fangst, så som leting etter, omlasting, levering, landing, mottak, transport, oppbevaring, produksjon og omsetning av viltlevende marine ressurser. Gjenfangst og utfisking regnes også som høstingsaktivitet etter denne forskriften. Med gjenfangst og utfisking forstås fiske og fangst av ikke-viltlevende marine ressurser som har sluppet løs, samt fiske og fangst av uønskede marine ressurser.
  3. omlasting: enhver overføring av fangst på havet fra et fartøy til et annet fartøy, herunder også føring til og fra lås, steng, samleteiner mv.
  4. fisk: viltlevende marine ressurser.

  § 4. Krav til posisjonsrapporteringsutstyr

  Norske fiske- og fangstfartøy som omfattes av § 8 skal ha posisjonsrapporteringsutstyr ombord som tilfredsstiller kravene i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr.

  Dersom et fiskefartøy under 15 meter største lengde kun benyttes innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen er det ikke krav om å ha abonnement for kommunikasjon via satellitt. Dette gjelder ikke for fartøy på eller over 12 meter største lengde som driver fiske og fangst utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at dataene ikke blir endret, at antenner som er tilkoblet posisjonsrapporteringsutstyret ikke blokkeres, at strømforsyningen til posisjonsrapporteringsutstyret ikke brytes og at posisjonsrapporteringsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

  § 5. Krav til elektroniske rapporteringssystemer og sending av meldinger

  Norske fiske- og fangstfartøy skal sende meldinger angitt i denne forskrift elektronisk til Fiskeridirektoratet. Det skal kun benyttes rapporteringssystem som til enhver tid oppfyller Fiskeridirektoratets gjeldende krav til generering, autentisering og sikring av elektroniske meldinger og som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet.

  Til enhver tid skal det benyttes kommunikasjonsutstyr som har dekning i de områdene fisket utøves i. Dersom et fiskefartøy under 15 meter største lengde kun benyttes innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen er det ikke krav om å ha abonnement for kommunikasjon via satellitt. Unntaket gjelder ikke for fartøy på eller over 12 meter største lengde som driver fiske og fangst utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  Leverandører av elektroniske rapporteringssystemer skal tilby brukerstøtte i normal arbeidstid.

  Ansvarshavende om bord på fartøy skal forvisse seg om at rapporteringssystem installert om bord fungerer tilfredsstillende. Etter installering og etter at vesentlige endringer av systemet er gjennomført skal ansvarshavende på fartøyet sende minst to elektroniske testmeldinger.

  Testmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  AUD, testmelding

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Fritekst

  MS

  V

  0-255 karakterer lang tekst. Denne teksten vurderes kun etter avtale med Fiskeridirektoratet.

  § 6. Returmelding ved elektronisk rapportering

  Fiskeridirektoratet bekrefter mottak av melding angitt i denne forskrift automatisk med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET (Return). Dersom meldingen er mottatt uten vesentlig feil vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK (Acknowledged). Dersom meldingen mottas med vesentlig feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus NAK (Not acknowledged).

  Melding sendt i henhold til denne forskrift anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

  Dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK innebærer dette en bekreftelse på at meldingen er mottatt av Fiskeridirektoratet, og at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og godkjent. Meldingsstatus ACK betyr ikke at meldingen for øvrig er kontrollert i forhold til om den er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

  Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Nummeret på den kvitterte meldingen

  Avsender

  FR

  P

  NOR for norsk kvotekontroll

  Mottaker

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Meldingsstatus

  RS

  P

  ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

  Returnert feilmelding

  RE

  P

  Feilmeldingsnummer:

  Se vedlegg 2

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato RET meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når RET meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Meldingens versjonsnummer

  MV

  V

  Heltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer.

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Sekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer

   

  § 7. Omkostninger

  Omkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr som nevnt i denne forskrift skal dekkes av fartøyets eier. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av slikt utstyr.

  Kapittel II. Posisjonsrapportering

  § 8. Krav om posisjonsrapportering

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy:

  1. på eller over 10 meter største lengde, uavhengig av aktivitet og hvor de befinner seg,
  2. fra 8,00 til 9,99 meter fra og med 1. januar 2025, uavhengig av aktivitet og hvor de befinner seg,
  3. uavhengig av størrelse, som oppholder seg i farvann utenfor noen stats jurisdiksjon,
  4. uavhengig av størrelse, som høster tare, uavhengig av hvor de befinner seg.

   

  Fartøy som nevnt i første ledd skal minst hvert 10. minutt automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet kan innhente melding om posisjonen for det enkelte fartøy med høyere frekvens enn angitt i denne bestemmelsen.

  Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger:

  1. Entydig identifikasjon av fartøyet,
  2. fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på
   under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,
  3. dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
  4. fart og kurs i rapporteringsøyeblikket og
  5. identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes

  Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes en gang hver tolvte time frem til endring av posisjon. Dette gjelder ikke dersom fartøyet oppholder seg i fiskevernsonen ved Svalbard eller andre farvann hvor det er krav om hyppigere rapportering.

  § 9. Posisjonsrapportering for bestemte fartøygrupper og i særlige tilfeller

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy pålegge rapporteringsplikter nevnt i § 8, dersom internasjonale forpliktelser eller særlige grunner tilsier dette.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i § 8 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  Kapittel III. Rapportering om høstingsaktivitet

  § 10. Virkeområde for rapportering om høstingsaktivitet

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy:

  1. på eller over 10 meter største lengde, uavhengig av hvor de befinner seg,
  2. fra 8,00 til 9,99 meter fra og med 1. januar 2025, uavhengig av hvor de befinner seg,
  3. uavhengig av størrelse, som oppholder seg i farvann utenfor noen stats jurisdiksjon,
  4. uavhengig av størrelse, som utfører høstingsaktivitet i britisk sone,
  5. uavhengig av størrelse, som høster tare, uavhengig av hvor de befinner seg.

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder bare dersom høstingsaktivitet skal utføres etter havneavgang og før neste havneanløp. Fartøy omfattet av krav til å sende melding om havneavgang kan ikke utføre høstingsaktivitet før melding om havneavgang er sendt som beskrevet i § 11, jf. § 6.

  Fartøy som kun benyttes til omlasting er unntatt fra kravet om å sende melding om fangst, jf. § 12.

  § 11. Melding om havneavgang

  Fartøy som nevnt i § 10 skal sende melding om havneavgang før havneavgang. Meldingen skal sendes uavhengig om fartøyet har landet fangst eller ikke. Med havneavgang menes det tidspunkt fartøyet ikke lenger ligger til kai eller er fortøyd til kai.

  For fartøy under 11 meter største lengde er det valgfritt å sende melding om havneavgang. Dersom fisker velger å sende melding om havneavgang må melding om fangst som beskrevet i § 12 også sendes.

  Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DEP, melding om havneavgang

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde på tidspunktet for sending av melding +/– DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde på tidspunktet for sending av melding +/– DD.ddd (WGS-84)

  Avgangshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som forlates

  ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Dato avgang havn

  ZD

  P

  Dato for avgang havn i UTC (ÅÅÅÅMMDD).

  Tid avgang havn

  ZT

  P

  Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM).

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fartøy med største lengde under 15 meter som fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  Dato

  PD

  P

  Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt dato for første omlasting.

  Tid

  PT

  P

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt tidspunkt for første omlasting.

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon bredde for første omlasting.

  N/SGGDD (WGS-84).

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon lengde for første omlasting.

  E/WGGGDD (WGS-84).

  Høstingsaktivitet

  AC

  P

  Planlagt hovedaktivitet for turen skal oppgis i samsvar med koder angitt i vedlegg 6.

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  Kanselleringskode

   

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2.

  § 12. Melding om fangst

  Fartøy som nevnt i § 10 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om havneavgang (DEP) er sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00 - 23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.

  For fartøy under 15 meter største lengde er det kun krav om én melding om fangst dersom turen kun går over to døgn (maksimalt 48 timer). Deretter sendes melding om fangst daglig. For fartøy under 11 meter største lengde er det valgfritt å sende melding om fangst. Dersom melding om fangst sendes av et fartøy under 11 meter må dette følge innsending av melding om havneavgang, jf. § 11 andre ledd.

  Melding om fangst skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Meldingen skal også sendes

  1. når Fiskeridirektoratet eller Kystvakten krever det,
  2. ved inspeksjon på sjø,
  3. etter og samme dag som melding om havneavgang (DEP) er sendt,
  4. samme dag og før melding om havneanløp (POR) er sendt,
  5. samme dag og før fartøyet går inn i internasjonalt farvann eller annet lands sone,
  6. samme dag og før melding om avslutning av fiske (COX) er sendt.

   

  Etter at fisket er avsluttet og melding om havneanløp er sendt opphører plikten til å sende melding om fangst.

  Opplysninger i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Det er ikke tillatt å gjennomføre fiskeoperasjoner hvor fiskeredskapet eller fartøyet krysser yttergrensene for Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen eller fiskevernsonen ved Svalbard. Det er heller ikke tillatt å gjennomføre fiskeoperasjoner hvor fiskeredskapet eller fartøyet krysser grensene for områder i norske farvann som er regulert med ulike kvotegrunnlag.

  Fartøy som fisker med garn, line, teiner eller høster tare kan angi opplysningene i blokk B per døgn. Fartøy som høster tare fra ulike høstingsfelt i løpet av samme døgn, skal angi opplysninger i blokk B per felt og før feltskifte.

  Fartøy under 15 meter største lengde som fisker med trål, snurrevad eller notredskap i norske farvann kan angi opplysningene i blokk B per døgn. Dette gjelder ikke fartøy som skal rapportere til Havforskningsinstituttet jf. § 21 eller fartøy på eller over 12 meter største lengde som fisker med trål utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  Dersom høstingsaktivitet (Blokk A – Dataelement AC) angis som SET skal kun blokk A rapporteres. Blokk B rapporteres når redskapet tas opp.

  Melding om fangst (DCA) skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

  Blokk A Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DCA, melding om fangst

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Kjenningssignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Fiskerimerke

  XR

  P

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde på tidspunktet for sending av melding +/– DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde på tidspunktet for sending av melding +/– DD.ddd (WGS-84)

  Fiskeritillatelse

  QI

  P

  Se vedlegg 5.

  Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser innenfor et døgn skal det sendes separate meldinger om fangst (DCA).

  Høstingsaktivitet

  AC

  P

  Fartøyets hovedaktivitet innenfor tidsrommet det rapporteres for i denne melding skal oppgis i samsvar med koder angitt i vedlegg 6.

  Korrigeringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en korrigering, se vedlegg 2

  Meldingsversjon

  MV

  V

  Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN

  Havn

  PO

  PD

  Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet.

   

   

  Blokk B Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Dato

  BD

  P

  Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir dato for start av første fiskeoperasjon.

  Tid

  BT

  P

  Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir tidspunkt for start av første fiskeoperasjon.

  Start sone

  ZO

  P

  Sonen hvor fiskeoperasjonen gjennomføres (LT, LG) skal oppgis. Sonen skal oppgis i samsvar med ISO alfa-3 koder angitt i vedlegg 4.

  Ny DCA-melding må sendes ved fiske i flere soner. En DCA-melding kan ikke inneholde rapportering fra flere soner.

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon bredde ved start av første fiskeoperasjon.

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon

  +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon lengde ved start av første fiskeoperasjon.

  Fiskedybde ved start

  FG

  PD

  Fiskedybde ved start av fiske angitt i meter (m)

  PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven.

  Bunndybde ved start

  BS

  PD

  Bunndybde ved start av fiske angitt i meter (m).

  PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven.

  Redskap

  GE

  P

  FAO redskapskode

  Maskevidde

  ME

  PD

  Minste maskevidde på redskap som benyttes angitt i millimeter (mm).

  PD: påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn.

  Redskapsspesifikasjon

  GS

  PD

  Oppgi antall trål (1, 2, 3, 4 eller 5).

  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål

  Innsats

  FO

  PD

  Antall krok og teiner eller totallengde garn (meter) samlet per fiskeoperasjon.

  PD: påkrevd dersom fartøyet driver fiske med line, garn eller fangst med teiner

  Spileavstand

  GO

  PD

  Spileavstand i sorteringsrist angitt i millimeter (mm).

  PD: Påkrevd dersom det benyttes sorteringsrist

  Redskapsproblemer

  GP

  P

  1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,

  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,

  6 = annet, 7 = bomskudd hval, 8 = tapt hval, 0 = ingen redskapsproblem

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon bredde ved avslutning av siste fiskeoperasjon.

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon lengde ved avslutning av siste fiskeoperasjon.

  Fiskedybde ved avslutning

  FH

  PD

  Fiskedybde ved avslutning av fiske angitt i meter (m)

  PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven.

  Bunndybde ved avslutning

  BX

  PD

  Bunndybde ved avslutning av fiske angitt i meter (m).

  PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven.

  Varighet

  DU

  P

  Varighet for fiskeoperasjonen i minutter.

  Fartøy opplistet i andre ledd første setning må registrere tidspunkt for avslutning av siste fiskeoperasjon på andre døgn. Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir total varighet fra start av første fiskeoperasjon til avslutning av siste fiskeoperasjon før rapportering.

  Pumpet fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst fra.

  PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL

  Fangstspesifikasjon

  SS

  PD

  NOR01 = Norsk vårgytende sild.

  NOR02 = Nordsjøsild.

  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

  Fangst

  CA

  P

  Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på artskode (FAO-kode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO-kode) og antall. Bifangst av levende koraller og levende svamper føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO-kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal fangst av tare føres under denne koden.

  Fartøy med største lengde under 15 meter som fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  Oversikt over FAO-koder for fisk, sjøpattedyr, sjøfugl, levende koraller, levende svamper og tare finnes på www.fiskeridir.no.

  Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon.

  Ved fangst av makrellstørje (artskode (FAO-kode) BFT) skal det i tillegg til kilo rund vekt angis antall individer i dataelementet NI i blokk B for hver fangstoperasjon.

   

  Individnummer

  IN

  PD

  Verdi 1-999 per år.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når meldingen registreres og ettersendes elektronisk.

  Kjønn

  SE

  PD

  Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Lengde

  LE

  PD

  Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Omkrets

  CI

  PD

  Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Spekkmål

  BM

  PD

  3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i millimeter (mm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Granatnummer

  GN

  PD

  Nummer på granat brukt under fangstoperasjon.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Lengde på foster

  LF

  PD

  Foster lengde føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret bærer foster.

  Antall individ

  NI

  PD

  Ved fangst av makrellstørje (artskode (FAO-kode) BFT) skal det i tillegg til kilo rund vekt angis antall individer for hver fangstoperasjon.

   

  § 13. Melding om havneanløp

  Fartøy som nevnt i § 10 skal, uavhengig av om det skal landes fangst, sende melding om havneanløp (POR) senest 2 timer før anløp til havn. Fartøy som foretar siste fiskeoperasjon nærmere havn enn 2 timer, skal snarest mulig før anløp havn sende melding om havneanløp. Det samme gjelder fartøy som skal foreta omlasting av fangst til lås/steng eller merd mindre enn 2 timer fra havn.

  Fartøy som skal avgi fangst av tare til et mottaksfartøy som ligger i havn (omlasting), er unntatt fra kravet om å sende melding om havneanløp (POR). Det samme gjelder for fartøy som skal ligge i havn mens det mottar fangst av tare.

  Fartøy som skal gjennomføre dellandinger skal sende en POR melding for hver landing. Dersom fartøyet må forflytte seg for å gjennomføre dellanding og det ikke gjennomføres fangstoperasjoner under forflytningen er det ikke krav om å sende meldinger angitt i §§ 11 og 12 før neste POR melding sendes. Tidsfristen angitt i første ledd gjelder i disse tilfellene kun for den første landingen.

  Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal uavhengig av hvor omlastingen ble foretatt sende melding om havneanløp (POR) senest 24 timer før landing i norsk havn.

  Fartøy som fører norsk flagg, herunder transportfartøy, som har fangst om bord fanget av utenlandske fartøy i NEAFCs konvensjonsområde som skal lande eller på annen måte bruke norsk havn, skal forholde seg som beskrevet i forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 13. Fartøy som fører norsk flagg, herunder transportfartøy, som har fangst om bord fanget av utenlandske fartøy i NAFOs reguleringsområde og som skal lande i norsk havn, skal sende forhåndsmelding minst 3 virkedager før ankomst havn.

  Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

   

  Dataelement


  Kode


  Påkrevd/Valgfritt


  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  POR, melding om havneanløp

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde på tidspunktet for sending av melding +/– DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde på tidspunktet for sending av melding +/– DD.ddd (WGS-84)

  Anløpshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Landingsanlegg

  LS

  PD

  Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer).

  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Landingsdato

  DL

  PD

  Dato for start av landing i UTC (ÅÅÅÅMMDD).

  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Landingstidspunkt

  HL

  PD

  Starttidspunkt for landing i UTC (TTMM).

  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Dato

  PD

  P

  Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

  Kvantum som skal landes

  KG

  PD

  Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fartøy med største lengde under 15 meter som fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Fartøy med største lengde under 15 meter som fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  Kansellering

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2

   

  § 14. Elektronisk rapportering for bestemte fartøygrupper og i særlige tilfeller

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy pålegge rapporteringsplikter nevnt i §§ 11, 12 og 13, dersom internasjonale forpliktelser eller særlige grunner tilsier dette.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i §§ 11, 12 og 13 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  Kapittel IV. Kryssing av soner

  § 15. Melding om fiskestart

  Fartøy som nevnt i § 10 som skal drive fiske eller fangst i fiskevernsonen ved Svalbard, skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes, sende melding om fiskestart (COE).

  Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone eller fra Svalbards territorialfarvann, etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt. Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart hver gang det går inn i territorialfarvannet.

  Fartøyet kan ikke påbegynne fiske i fiskevernsonen ved Svalbard før melding om fiskestart (COE) er godkjent (ACK) av Fiskeridirektoratet i henhold til § 22 i denne forskrift.

  Melding om fiskestart skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COE, melding om fiskestart

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kansellerings- eller

  korrigeringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 2

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved sending av rapport

  +/– DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved sending av rapport

  +/– DD.ddd (WGS-84)

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

  Fangstområde

  RA

  V

  ICES område der fisket skal starte

  Dato

  PD

  P

  Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestart

  N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestart

  E/WGGGDD (WGS-84)

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  Meldingsversjon

  MV

  V

  Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN

  § 16. Melding om avslutning av fisket

  Fartøy som nevnt i § 10 som har drevet fiske eller fangst i fiskevernsonen ved Svalbard, skal sende melding om avslutning av fiske når fisket i sonen avsluttes og senest ved utgang av sonen. Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om avslutning av fiske hver gang det går ut av sonen.

  Melding om avslutning av fisket skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COX, melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved sending av rapport
  +/– DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved sending av rapport
  +/– DD.ddd (WGS-84)

  Anløpshavn

  PO

  V

  Internasjonal kode for havnen som skal anløpes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

  § 17. Kryssing av soner for bestemte fartøygrupper

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i §§ 15 og 16 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  Kapittel V. Omlasting

  § 18. Virkeområde

  Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy som foretar omlasting som beskrevet i § 3, herunder fartøy som foretar omlasting av tare. Bestemmelsene gjelder uavhengig av hvor fartøyene befinner seg, jf. § 2.

  Fartøy med største lengde under 15 meter i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon som driver med høstingsaktivitet hvor fisk lagres levende i sjø er ikke omfattet av reglene i dette kapittelet. Unntaket gjelder ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  Norske fiske- og fangstfartøy kan bare foreta omlasting til andre norske fiske- og fangstfartøy og til fartøy som har fisketillatelse i henhold til forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 4 og som er fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island, og Storbritannia, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  § 19. Omlastingsmelding

  Fartøy som nevnt i § 18 som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting til Fiskeridirektoratet. Fartøy som avgir fangst av tare skal sende melding om omlasting senest en time etter at omlastingen er avsluttet.

  Uten hinder av første ledd kan fartøy som nevnt i § 18 som skal avgi fangst ved at fangsten lås- eller stengsettes sende melding om omlasting til Fiskeridirektoratet senest 2 timer før omlastingen påbegynnes. Dette gjelder også dersom det skal gjennomføres en omlasting mellom norske fartøy for tilvirkning på det mottakende fartøy. Dersom fiskeoperasjonen og lås- eller stengsetting, eller overføring til samleteiner, er en sammenhengende aktivitet, skal melding om omlasting sendes så snart som mulig etter at lås- eller stengsetting eller overføring til samleteiner er gjennomført. Det samme gjelder fartøy som foretar dellanding av fangst til havn før det skal overføre restkvantum til merd, hvor merden er plassert mindre enn 2 timer fra havn.

  Omlasting av fisk fanget i NEAFC sitt reguleringsområde kan bare starte etter at mottakerfartøyet har innhentet tillatelse til omlasting fra Fiskeridirektoratet. Det samme gjelder for fisk fanget utenfor dette området og som skal lastes om innenfor området.

  Fartøy som nevnt i § 18 som har mottatt fangst skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende elektronisk melding om omlasting til Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som avgir fangst av tare flere ganger i løpet av et døgn kan sende en daglig melding om omlasting. Meldingen skal sendes senest klokken 23.59 UTC. Meldingen skal angi samlet fangst omlastet til et fartøy i tidsrommet 00.00 – 23.59 UTC. Dersom fartøyet avgir fangst til ulike mottaksfartøy i løpet av samme døgn, så må fartøyet sende en melding om omlasting per mottaksfartøy. Dette gjelder også for fartøy som mottar fangst av tare flere ganger i løpet av et døgn.

  Melding om omlasting skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  TRA, melding om omlasting

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde på tidspunktet for sending av melding +/– DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde på tidspunktet for sending av melding +/– DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for omlasting

  N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for omlasting

  E/WGGGDD (WGS-84)

  Kvantum om bord

  OB

  PD

  Fangst om bord før omlasting fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Kvantum som skal overføres

  KG

  P

  Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Overført fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra.

  PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst.

  Overført til

  TT

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres til.

  Dersom fisk stengsettes skal stengsettingskode angis.

  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Dato

  PD

  PD

  Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD).

  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Tid

  PT

  PD

  Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM).

  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Kanselleringskode

   

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2

  § 20. Omlasting for bestemte fartøygrupper

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy gjøre unntak fra rapporteringsplikt nevnt i § 16 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  Kapittel VI. Rapportering til Havforskningsinstituttet (HI)

  § 21. Saklig og stedlig virkeområde for rapportering til Havforskningsinstituttet

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter største lengde som nevnt i § 10, som deltar i fiske etter følgende arter:

  Art

  FAO kode

  Latinsk navn

  Sild

  HER

  Clupea harengus

  Kolmule

  WHB

  Micromesistius poutassou

  Makrell

  MAC

  Scomber scombrus

  Brisling

  SPR

  Sprattus sprattus

  Øyepål

  NOP

  Trisopterus esmarkii

  Hestmakrell

  HOM

  Trachurus trachurus

  Lodde

  CAP

  Mallotus villosus

  Strømsild/vassild

  ARG

  Argentina spp.

  Vassild

  ARU

  Argentina silus

  Strømsild

  ARY

  Argentina sphyraena

  Tobis og annen sil

  SAN

  Ammodytes

  Meldinger angitt i dette kapittelet sendes via det elektroniske rapporteringssystemet (ERS), jf. § 5, med Havforskningsinstituttet som meldingsmottaker.

  Fiske- og fangstfartøy som omfattes av kapittelet, plikter å rette seg etter det Havforskningsinstituttet til enhver tid bestemmer når det gjelder ulike typer utstyr som fartøyet skal ha med om bord under fiskeoperasjoner. Havforskningsinstituttet bærer kostnadene ved det aktuelle utstyret, og eventuelle kostnader ved ombygging, dersom Havforskningsinstituttet krever dette.

  § 22. Melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet

  Fartøy som nevnt i § 21 skal sende melding om havneavgang som angitt i § 11 i kopi til Havforskningsinstituttet.

  Melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  HIA, melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Videresending

  FT

  P

  Havforskningsinstituttet (ZZH)

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Avgangshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som forlates

  ISO alfa 2 landkode + 3-bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Dato avgang havn

  ZD

  P

  Dato for avgang havn i UTC (ÅÅÅÅMMDD).

  Tid avgang havn

  ZT

  P

  Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM).

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Dato

  PD

  P

  Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt dato for første omlasting.

  Tid

  PT

  P

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt tidspunkt for første omlasting.

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon bredde for første omlasting.

  N/SGGDD (WGS-84).

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon lengde for første omlasting.

  E/WGGGDD (WGS-84).

  Høstingsaktivitet

  AC

  P

  Se vedlegg 6

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  Kanselleringskode

   

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2.

  § 23. Melding om fangst til Havforskningsinstituttet

  Fartøy som nevnt i § 21 skal sende melding om fangst til Havforskningsinstituttet etter at melding om havneavgang er sendt til Havforskningsinstituttet (HIA). Meldingen skal angi fangst per fiskeoperasjonen. Det skal sendes en melding per fiskeoperasjon inntil melding om havneanløp (HIL) sendes, eller til returmelding fra Havforskningsinstituttet sier at prøvetakningen for denne turen er over. Opplysninger i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon, og skal registreres umiddelbart etter at hver fiskeoperasjon er fullført, eller tidligere dersom estimatet av fangstmengde er klart, og deretter sendes fortløpende til Havforskningsinstituttet.

  Melding om fangst til Havforskningsinstituttet skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

  Blokk A Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  HIF, melding om fangst til Havforskningsinstituttet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Videresending

  FT

  P

  Havforskningsinstituttet (ZZH)

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Fiskeritillatelse

  QI

  P

  Se vedlegg 5.

  Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser innenfor et døgn skal det sendes separate meldinger om fangst (HIF).

  Høstingsaktivitet

  AC

  P

  Fartøyets hovedaktivitet. Se vedlegg 6.

  Meldingsversjon

  MV

  V

  Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN

  Havn

  PO

  PD

  Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 landkode + 3-bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet.

   

  Blokk B
  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Dato

  BD

  P

  Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

  Tid

  BT

  P

  Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

  Start sone

  ZO

  P

  Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3, se vedlegg 4)

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon

  +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Redskap

  GE

  P

  FAO redskapskode

  Redskapsspesifikasjon

  GS

  PD

  1 = enkeltrål,

  2 = dobbeltrål,

  3 = trippeltrål.

  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

  Maskevidde

  ME

  PD

  Minste maskevidde på redskap som benyttes angitt i millimeter (mm). PD: påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn.

  Redskapsproblemer

  GP

  P

  1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,

  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,

  6 = annet, 7 = bomskudd hval, 8 = tapt hval, 0 = ingen redskapsproblem

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Varighet

  DU

  P

  Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

  Pumpet fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst fra.

  PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL

  Innsats

  FO

  PD

  Antall krok og teiner eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.

  PD: påkrevd dersom fartøyet driver fiske med line, garn eller fangst med teiner etter snøkrabbe (CA=CRQ)

  Fangstspesifikasjon

  SS

  PD

  NOR01 = Norsk vårgytende sild.

  NOR02 = Nordsjøsild.

  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

  Fangst

  CA

  P

  Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på artskode (FAO kode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og antall. Bifangst av levende koraller og levende svamper føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal fangst av tare føres under denne koden.

  Oversikt over FAO koder for fisk, sjøpattedyr, sjøfugl, levende koraller, levende svamper og tare finnes på www.fiskeridir.no.

  Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon.

  Individnummer

  IN

  PD

  Verdi 1-999 per år.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når meldingen registreres og ettersendes elektronisk.

  Kjønn

  SE

  PD

  Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Lengde

  LE

  PD

  Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Omkrets

  CI

  PD

  Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Spekkmål

  BM

  PD

  3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i millimeter (mm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Granatnummer

  GN

  PD

  Nummer på granat brukt under fangstoperasjon.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Lengde på foster

  LF

  PD

  Foster lengde føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret bærer foster.

   

  § 24. Plikt til å foreta prøvetaking

  Fartøy som nevnt i § 21 skal sette til side en prøve på om lag 15 kilo fra fiskeoperasjonen. Dersom fartøyet mottar returmelding på HIF-melding om at det skal tas prøve, skal prøven straks pakkes i emballasje fra Havforskningsinstituttet, og fryses inn. Dersom fartøyet ikke har mulighet til å fryse inn prøven, skal denne oppbevares på slik måte som Havforskningsinstituttet bestemmer i det enkelte tilfellet. Prøver som er tatt, skal leveres til det norske mottaksanlegget som fartøyet lander ved, dersom det ikke avtales annet mellom fartøyet og Havforskningsinstituttet.

  § 25. Melding om prøver til Havforskningsinstituttet

  Fartøy som nevnt i § 21, og som har blitt bedt om å ta prøve etter § 24, skal sende melding om prøver til Havforskningsinstituttet (HIL). Meldingen skal sendes etter at prøven(e) har blitt levert på et norsk mottaksanlegg. I de tilfeller der prøven ikke ble tatt skal melding likevel sendes.

  Er prøven levert direkte til Havforskningsinstituttet skal også melding sendes. Formålet med meldingen er å opplyse om den bestilte prøven ble tatt eller ikke, samt hvor den enkelte prøve har blitt levert.

  Melding om prøver til Havforskningsinstituttet skal inneholde følgende opplysninger:

   

  Dataelement


  Kode


  Påkrevd/Valgfritt


  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  HIL, melding om prøver til Havforskningsinstituttet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Videresending

  FT

  P

  Havforskningsinstituttet (ZZH)

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Anløpshavn

  PO

  PD

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  PD: Påkrevd dersom prøve er tatt og levert.

  Landingsanlegg

  LS

  PD

  Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer).

  PD: påkrevd dersom prøve er levert på anlegget.

  Dato

  PD

  PD

  Dato for faktisk levering av prøven i UTC (ÅÅÅÅMMDD). PD: PD: Påkrevd dersom prøve er tatt og levert.

  Tid

  PT

  PD

  Tidspunkt for faktisk levering av prøven i UTC (TTMM).

  PD: Påkrevd dersom prøve er tatt og levert.

  Prøveinformasjon

  SH

  P

  RC-RN-SQ Y/N informasjon fra hal som det er tatt prøve av Y eller N ikke.

  Fritekst

  MS

  V

  Melding til mottaker kun etter avtale. Blir vanligvis ikke lest. Maks 255 tegn.

   

  § 26. Fiskemottakets plikt til å motta, oppbevare og sende fangstprøver

  Enhver som tar i mot fisk som landes i Norge plikter å motta, forsvarlig oppbevare og videresende fangstprøver som norske fiske- og fangstfartøy har tatt etter § 24.

  Fraktkostnader fra mottaksanlegg til Havforskningsinstituttet bæres av Havforskningsinstituttet.

  Kapittel VII. Tilgang på opplysninger, korreksjon, kansellering og tekniske feil

  § 27. Tilgang til egne meldinger

  Meldinger innsendt i henhold til denne forskrift skal ved forespørsel gjøres tilgjengelig for fartøyeier.

  § 28. Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

  Melding om fangst etter § 12 kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp er sendt, dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK. Dataelementet kvantum om bord (OB) i melding om fiskestart (COE) skal korrigeres dersom fartøyet har drevet fiske etter at COE er sendt, men før fartøyet går inn i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Melding om havneavgang etter § 11, havneanløp etter § 13, omlasting etter § 16, fiskestart etter § 15 og avslutning av fisket etter § 16, kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

  § 29. Tekniske feil og feil med kommunikasjonslinjene

  Dersom det oppstår teknisk feil i de elektroniske rapporteringssystemene skal fartøyene:

  1. Føre posisjonsrapportene manuelt og sende dem via e-post eller funksjonen manuell posisjon i fartøyets elektroniske rapporteringssystem til Fiskeridirektoratet minst en gang hver fjerde time.
  2. Føre meldinger angitt i kapittel III og IV manuelt og sende dem via e-post eller funksjonen manuell posisjon i fartøyets elektroniske rapporteringssystem til Fiskeridirektoratet innen ordinær tidsfrist.

  Dersom det oppstår feil med kommunikasjonslinjene, som umuliggjør innsending av posisjonsrapporter og meldinger, skal de skrives ut eller føres manuelt og sendes via e-post eller funksjonen manuell posisjon i fartøyets elektroniske rapporteringssystem til Fiskeridirektoratet innen ordinær tidsfrist.

  Posisjonsrapportene og meldingene skal også lagres i rapporteringssystemet for sending når kommunikasjonslinjene eller de elektroniske rapporteringssystemene fungerer.

  § 30. Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved fartøyets posisjonsrapporteringsutstyr eller elektroniske rapporteringsutstyr slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift eller dersom fartøyet har fått dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til å starte fisket.

  Dersom det oppstår feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr mens fartøyet er på fiskefeltet må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn.

  Kapittel VIII. Dispensasjonsadgang

  § 31. Søknad om dispensasjon

  Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i, eller i medhold av, denne forskriften  skal være grunngitt og skriftlig.

  Dersom skriftlig søknad ikke er mulig, eller vil være særlig byrdefull eller uhensiktsmessig, kan søknad fremsettes muntlig.

  § 32. Dispensasjonsvedtaket

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i, eller i medhold av, denne forskriften. Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

  Dispensasjon kan ikke gis dersom kontrollhensynet blir vesentlig tilsidesatt.

  Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon etter første ledd skal det legges særlig vekt på om skipper, eller andre som handler på vegne av fartøyet, er å bebreide for at den aktuelle bestemmelsen som det søkes dispensasjon fra ikke kan etterleves.

  Kapittel IX. Reguleringsfullmakt, overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 33. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

  § 34. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i kapittel I til III, IV og VI i denne forskriften, eller bestemmelser gitt i medhold av disse kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 35. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 62 og 64.

  § 36. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift om rapportering av fangst for norske fartøy av 16. februar 2005 nr. 151 og forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet av 7. april 1999 nr. 387. Rapporteringsplikt for fartøy over 21 meter i henhold til forskrift av 16. februar 2005 nr. 151 om rapportering av fangst for norske fartøy gjelder likevel fram til 1. juli 2010, jf. § 10 første ledd bokstav a.

  -----------------------

  AM/EW

  Vedlegg 1. Rapporteringssystem som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet

   

  Liste over rapporteringssystem som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet kan finnes på www.fiskeridir.no.

   

   

   

  Vedlegg 2. Feilkoder

  Feilkoder er koder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil, eller om at avsender ønsker å kansellere eller korrigere en sendt melding. Nye feilkoder opprettes kontinuerlig, blant annet i forbindelse med utarbeidelse av sjekkrutiner. Videre vil det under implementeringen av systemene utarbeides detaljerte instrukser for hva som skal gjøres når de ulike feilkodene forekommer.

   

  Oppdatert liste over feilkoder finnes på Fiskeridirektoratets hjemmesider: Tillatt rapporteringsutstyr

   

  Vedlegg 3. Sending av manuelle meldinger ved feilsituasjoner

   

  Dersom det oppstår feil i forbindelse med posisjonsrapportering eller elektronisk rapportering mens fisket pågår skal meldingene sendes manuelt til Fiskeridirektoratet via:

   

  E-post: , eller
  Telefaks: +47 55 23 82 76.

  Meldingene skal i disse tilfellene utformes som vist nedenfor:

   

  1. MELDING OM HAVNEAVGANG (DEP)

  Manuell melding om havneavgang skal sendes dersom fartøyet har fått dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til å starte fisket og skal utformes slik:

  Eksempel 1 (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart):

  Fiskesorter kan angis i klar tekst eller oppgis med FAO fiskesortkoder.

  Manuell melding om havneavgang skal sendes dersom fartøyet har fått dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til å starte fisket og skal utformes slik:

  TM   = DEP
  RN  = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ  = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC   = RADIO50
  NA  = KONTIKI
  XR  = M-101-AK
  MA  = HANS HANSEN
  DA  = 20090929 (meldingens sendetidspunkt, dato og tid i UTC)
  TI  = 2050
  PO  = NOTRD eller Trondheim i klar tekst hvis kode ikke er tilgjengelig
  ZD  = 20090929 (avgang havn tidspunkt, dato og tid  i UTC)
  ZT  = 1930
  OB  = TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300
  PD  = 20090930 (antatt fiskestart tidspunkt, dato og tid i UTC)
  PT   = 0100
  LA  = N6432
  LO  = E00915
  AC  = FIS
  DS  = TORSK
  RE  = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering

   

  Eksempel 2 (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart):

  Som over, med unntak av OB = 0

  2. MELDING OM FANGST (DCA)

  Manuell melding om fangst skal utformes slik:

   

    Blokk A

  TM  = DCA
  RN  = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ  = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC   = RADIO50
  NA  = KONTIKI
  XR  = M-101-AK
  MA  = HANS HANSEN
  DA  = 20090930
  TI  = 2300
  QI  = 1
  AC  = FIS
  RE  = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved korrigering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 511 for korrigering
  MV  = 1 dersom det er originalmeldingen, videre økes dette nr. med en for hver ny korrigeringsversjon.
  PO  = Blank hvis fisket ikke er avsluttet ellers NOBGO eller Bergen i klar tekst hvis kode ikke er tilgjengelig.

   

  Blokk B gjentas en for hver fiskeoperasjon

  BD  = 20090930
  BT  = 0130
  ZO  = NOR
  LT  = 64,790
  LG  = 9,041
  GE  = OTB
  GS  = 2
  ME  = 120
  GP  = 0
  XT  = 65,010
  XG  = 8,901
  DU  = 48
  TF  = LLMF
  SS  = Blank hvis det ikke er fisket etter sild
  CA  = TORSK 500, HYSE 100

   

  Blokk B gjentas for hver fangstoperasjon av hval

  BD  = 20090930
  BT  = 0130
  ZO  = NOR
  LT  = 64,790
  LG  = 9,041
  GE  = HAR
  GP  = 0
  XT  = 65,010
  XG  = 8,901
  DU  = 48
  CA  = Vågehval 2100
  IN  = 12
  SE  = 2
  LE  = 670
  CI  = 300
  BM  = A35 B142 C38
  GN  =12-0050
  LF   = 60

  3. MELDING OM HAVNEANLØP (POR)

  Manuell melding om havneanløp skal utformes slik:

  Eksempel 1 (Når fangst skal landes):

   

  TM  = POR
  RN  = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ  = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC  = RADIO50
  NA  = KONTIKI
  XR  = M-101-AK
  MA  = HANS HANSEN
  DA  = 20091001
  TI   = 0830
  PO  = NOAES eller ÅLESUND i klar tekst dersom kode ikke er tilgjengelig
  LS  = Brødrene Olsen sin kai
  PD  = 20091001
  PT  = 1100
  KG  = TORSK 65000, HYSE 14000
  OB  = TORSK 100000, HYSE 14000
  RE  = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering

   

  Eksempel 2 (Når fangst ikke skal leveres):

  Som over, med unntak av KG = 0.

  4. OMLASTINGSMELDING (TRA)

  Manuell melding om omlasting skal utformes slik:

  Eksempel 1 (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy):

  TM   = TRA
  RN  = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ  = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC   = RADIO50
  NA  = KONTIKI
  XR  = M-101-AK
  MA  = HANS HANSEN
  DA  = 20090930
  TI   = 0600
  OB  = TORSK 100000, HYSE 14000
  KG  = TORSK 10000
  TF  = RADIO60
  LA  = N6130
  LO  = E00400
  PD  = 20090930
  PT  = 1430
  RE  = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering

   

  Eksempel 2 (Når fangst er omlastet til et annet fartøy):

  Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til.

   

  Vedlegg 4. Forklaring til § 12 om angivelse av soner i blokk B i melding om fangst

  Ved rapportering av start sone (dataelement ZO) i blokk B i melding om fangst, jf. § 12, skal følgende ISO alfa-3 koder benyttes:

  Sone Kode
  Norges økonomiske soneNOR 
  Fiskevernsonen ved Svalbard XSV
  Svalbards territorialfarvann XSI
  Fiskerisonen ved Jan Mayen XJM
  Skagerrak     XSK
  EU-sonen XEU
  Russisk soneRUS
  Grønlandsk sone GRL
  Færøysk sone FRO
  Islandsk sone    ISL
  Britisk soneGBR
  NEAFC-området XNE
  NAFO-området XNW
  CCAMLR-områdetXCA

   

  Vedlegg 5. Fiskeritillatelse (QI)

  Fartøyets fiskeritillatelse

  Kode

  Definisjon

  1

  Ordinær kvote

  2

  Forskningskvote

  3

  Skolekvote

  4

  Agnkvote

  5

  Annet

  6

  Slumpfiskkvote

  7

  Leiefartøykvote

   

   

   

  Vedlegg 6. Høstingsaktivitet (AC)

  Fartøyets hovedhøstingsaktivitet

  Kode

  Definisjon

  Forklaring

  FIS

  Fiske

  FIS skal anvendes når det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

  REL

  Fangst relokalisering (overføring av fangst)

  REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap.

  SCR

  Vitenskapelig forskning

  SCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for.

  STE

  Stimer

  STE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

  TRX

  Omlasting

  TRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet. Skal også anvendes ved henting eller føring av låssatt fangst.

  SET

  Setting av redskap

  SET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for.

  ANC

  Ankring

  ANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø.

  DRI

  Driving

  DRI kan anvendes når fartøyet driver.

  GUD

  Vaktskip

  GUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip.

  HAU

  Transport

  HAU kan anvendes når fartøyet er i transport.

  PRO

  Produksjon

  PRO kan anvendes når fartøyet produserer.

  INW

  Ingen aktivitet

  INW kan anvendes når det ikke er høstingsaktivitet på grunn av værforhold.

  SEF

  Leting etter fisk

  SEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann.

  OTH

  Annet