J-111-1997: Endring av instruks for føring av forenklet fangstdagbok

Gyldig fra: 09.06.1997

Endring av instruks for føring av forenklet fangstdagbok

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 9. juni 1997 med hjemmel i § 5 og § 10 i forskrift av 26. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske og fangstfartøy bestemt:

  I "instruks for føring av forenklet fangstdagbok" gjøres følgende endringer:

  Avsnitt " ALLE FARTØY" første ledd (endret) skal lyde:
  Fiskefartøy på 13 meter største lengde eller mer samt alle fartøy som har dispensasjon fra en salgsorganisasjon til å drive kaisalg, og som ikke plikter å føre fangstdagbok, skal føre forenklet fangstdagbok, se § 4 i hjemmelsforskriften.

  Avsnitt "SKAGERRAK" annet ledd (endret) skal lyde:
  Fartøy over 12 meter største lengde som er fangstdagbokpliktig i Skagerrak etter § 2 i hjemmelsforskriften, kan benytte samme fangstdagbok ved fiske utenfor Skagerrak.

  IKRAFTTREDEN

  Denne endring trer i kraft straks.

  Etter dette har instruksen følgende ordlyd:

  INSTRUKS FOR FØRING AV FORENKLET FANGSTDAGBOK.

  Denne instruks er gitt med hjemmel i § 5 og § 10 i forskrift av 26. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske og fangstfartøy. Forskriften er fastsatt med hjemmel i § 9 i lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 nr. 40.

  ALLE FARTØY:

  Fiskefartøy på 13 meter største lengde eller mer samt alle fartøy som har dispensasjon fra en salgsorganisasjon til å drive kaisalg, og som ikke plikter å føre fangstdagbok, skal føre forenklet fangstdagbok, se § 4 i hjemmelsforskriften.

  Forenklet fangstdagbok føres i vertikale kolonner fra venstre mot høyre. Fartøy skal føre en kolonne pr. døgn. Forenklet fangstdagbok skal føres fortløpende. Alle sidene i en fangstdagbok skal være utfylt før en påbegynner en ny bok.

  Uten hensyn til påbudet om å føre en kolonne pr. døgn skal fartøy som har fisket i to kvoteområder samme døgn føre n kolonne for hvert område, d.v.s. to kolonner for vedkommende døgn.

  Det skal ikke føres forenklet fangstdagbok de døgn fartøyet er uten fangst.

  Forenklet fangstdagbok skal oppbevares ombord i fartøyet i minst 2 år etter at boken er ferdig ført.

  BOKEN FØLGER FARTØYET:

  Forenklet fangstdagbok følger fartøyet ved eierskifte. Hvert fartøy er identifisert ved kallesignal tildelt av Sjøfartsdirektoratet.

  SELGERS PLIKT VED EIERSKIFTE:

  Når fartøyet selges, skal selger overlevere forenklet fangstdagbok i forbindelse med levering av fartøyet.

  NY EIERS PLIKTER VED EIERSKIFTE:

  Ved erverv av fiskefartøy skal ny eier føre eget navn (rederiet), fartøyets navn og registreringsmerke foran i boka før fisket tar til. Påtegningen dateres.

  LEIEFARTØY:

  Fartøy som fisker som leiefartøy, skal gi særskilt anmerkning om dette i merknadsrubrikken. Fiske som leiefartøy kan i noen tilfeller kreve særskilt tillatelse fra Fiskeridirektøren.

  TIDSPUNKT FOR FØRING:

  Fangstdagbok skal føres fortløpende og fangst og andre opplysninger skal senest være ført før ankomst havn eller før kl. 24.00 ved fiske over flere døgn. Fangstdagboken skal alltid være ført når fartøy går til land, også ved avbrudd i fisket.

  DELLEVERANSE:

  Føring av fiskemottakets navn og føring av seddelnummer skjer i samsvar med denne instruks. Leveres fangsten (delleveranse) i løpet av en tur til flere kjøpere, skal alle fiskemottak og brygge- eller sluttseddelnumre føres. Første dellevering føres i vedkommende felt, de øvrige delleveranser føres i merknadsrubrikken med angivelse av dato.

  SKAGERRAK:

  Plikten til å føre forenklet fangstdagbok gjelder ikke i Skagerrak øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarne fyr.

  Fartøy over 12 meter største lengde som er fangstdagbokpliktig i Skagerrak etter § 2 i hjemmelsforskriften, kan benytte samme fangstdagbok ved fiske utenfor Skagerrak.

  Ved fiskeoperasjon som utøves på begge sider av en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, gjelder fangstdagboken for Skagerrak.

  Fartøy som fisker utenfor Skagerrak og som plikter å føre forenklet fangstdagbok, må føre fangstdagbok ved fiske i Skagerrak, jfr. § 2 nr. 3 bokstav c og nr. 4 i forskrift av 26. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy.

  NÆRMERE OM UTFYLLING AV FELT:

  Forenklet fangstdagbok skal føres av skipper/høvedsmann ombord.

  I vedkommende felt skal føres:

  FARTØYETS NAVN: Fartøyets navn

  ÅR: Inneværende år.

  KALLESIGNAL: Fartøyets kallesignal.

  REGISTRERINGSMERKE: Fartøyets registreringsmerke.

  STØRSTE LENGDE: Fartøyets største lengde i.h.t. målebrev/identitetsbevis.

  FANGSTDATO: Dato for fangst føres fortløpende med tosifret tall for måned og tosifret tall for døgn.

  OMRÅDE/LOKASJON: Fartøy skal føre fangstområde og lokasjonsnummer. Dette er et firesifret nummer i h.t. kart i boken.

  REDSKAP: Vanlig typebetegnelse på redskap. eks. juksa, line, garn, snurpenot, snurrevad.

  FANGSTMENGDE I KG. RUND VEKT: Total anslagsvis mengde i kg rund vekt siste døgn spesifisert på art. Fiskeslag som ikke er forhåndstrykket til venstre i kolonnen, føres for hånd i det tomme feltet. Eksempler på slik bruk av åpent felt er føring av fangst ved fiske etter pigghå, rognkjeks, breiflabb osv.

  Ved bifangst av arter som ikke er forhåndstrykket til venstre i kolonnen, strykes teksten og fiskeart føres for hånd en etter en slik at hele døgnfangsten fremgår av kolonnen. Ved lav andel (5-10%) bifangst av arter som ikke er forhåndstrykket, kan disse summeres og føres nederst i kolonnen for "sum andre arter".

   Skippers underskrift

   Skipper skal skrive under på at de opplysningene han har gitt i kolonnen er riktige.

   Fiskemottakets navn

   Navn på kjøper der fangsten er levert. Ved fangst over to eller flere døgn skal fiskemottakets navn føres i kolonnen for siste fiskedøgn.

  BRYGGESEDDEL ELLER SLUTTSEDDELNUMMER:

  Det nummer som er trykket på bryggeseddel eller sluttseddel.

  Ved fangst over to eller flere døgn skal seddelnummeret føres i kolonnen for siste fangstdøgn.

  MERKNADER:

  Diverse merknader.

  Rubrikken benyttes ved fiske eller levering som ikke samsvarer med utformingen av forenklet fangstdagbok eller med instruksen.

  Merknader skal alltid dateres.

  STRAFF:
  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne instruks straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

  IKRAFTTREDEN:

  Denne instruks trer i kraft straks.

  Denne instruks er en forskrift etter forvaltningslovens bestemmelser.

  Fiskeridirektøren kan endre denne instruks eller fastsette tilleggsbestemmelser som kunngjøres på vanlig måte som J-melding.